۰۸ دی ۱۳۹۳

هاسا شعر- گیل آوایی

فاندرستنو جیگیفته ایجگرانا
پستایی کودن
جه خاب دنپرکسنه یو
فوقوسانا داب کودن!

چی هاچین
هاچین
کسکسه ره تینتیر آییم
آ شومه روزیگار مئنو
ناما دباختن!

کلاچه سر قوپپه ناها، کلاچ خبردار نی یه!
آمی اروزانه نقله یو شلی به غمزه نیدئن!

آخ اگه شومانا فوقوسیم
مرگ ایدفا!
شیونام ایدفا!

فارسی
نگریستن وُ دریغ شده ضجه ها را ذخیره کردن!
از خواب نپریدن است وُ
کابوس را رواج دادن!

چه بیهوده
بیهوده
برای یکدیگر سوسو می آییم
در این روزگار شوم وُ
نام خود باختن!

سرکلاغ لانه است و کلاغ خبر ندارد*
ماجرای این روزهای ماست و کاهلانه خود را به ندیدن زدن!

آه اگر به  شومها یورش بریم
مرگ یک بار!
شیون یک بار!


*کلاچه سر قوپپه ناها، کلاچ خبردار نی یه = سرکلاغ لانه است و کلاغ خبر ندارد، مثلی ست کنایه از آدمی که اشکال در خود اوست و خودش خبر ندارد.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر