۳۰ فروردین ۱۳۹۳

آ گیلغزل نانم چره آتو بوبوسته ولی خیلی خیلی گیلیکیه! - گیل آوایی

آ گیلغزل نانم چره آتو بوبوسته ولی خیلی خیلی گیلیکیه! بیدینید تانید بی فارسه خاندن، بخانید!؟ فارسی یا بنید فارسانه ره! وزن پزنام هاچین بوبوسته داره هفتا بیجار! راستی راستی یام اگه آ خیالپردازیانام نبه، آدم آغوربت هاچین تورابه!!! یانی هالا تورا نوبوسته دارم!:

جوخوفته جه من، وای جه تو من جوخوفتن نتانم
تی عکسانا شب دوجمه چوم ده خوفتن نتانم

مثاله خیاله قطارم ایسم هر تا ایسگا وامه جم
تی یادا زنم چو دیله گورشا بوستن نتانم

بمه پاک ایتا زاکه رایان آویر چومه گریان
هاتو ونگو داده مرا کی آویره فوخوفتن نتانم

هاچین توره لیشه جه خاطر بوشو لات، تنا
کرا آیو نالا  جه می دیل جیگیفتن نتانم

نتانم جیویزم خیالا، گیرم تی سره کُورا واهیل
هاتو واهیلا بوسته بی تو گوروختن نتانم

ایجور رُو بامو توشکه،کولکه باورده ویریسم
کی تی دس نبه دیله توشکه واوُستن نتانم

ای دریا خیالی شبان، ساحیلم من نانم کویتا کویتا
کی فورشه مانستن هاچین بانه گیفتن نتانم

درَم رادواران روخانان بیجاران هاچین واشه واش
کی ارسو جا شورم بیگیفته، فونشوستن نتانم

هاتو هیسته واشم درَن دشته تی یاده دس پاختابو
خوروسخان کرا شه بزه خوشکابوستن نتانم

تویی تو کی تی یاده، غوربت بوبوست می نما
ناویره کی دنمرده غوربت تنایی یارستن نتام

فارسی
پنهان شده از من، وای از تو من پنهان شدن نمی توانم
به عکسهای تو شب چشم می دوزم و خوابیدن نمی توانم
مانند قطارِ خیالم هر ایستگاه می ایستم می گردم( جستجومی کنم)
یادِ ترا تحریک می کنم داغ دل شدن را نمی توانم
درست مانند یک کودک که راه را گم کرده چشم گریان است
همینطور با گریه و داد، از پس گم شدگی برآمدن، نمی توانم
درست مانند گوساله ای که در چراگاه فراموش شده تنهاست
آه و ناله را از دل دریغ کردن نمی توانم
نمی توانم از خیال در بروم، از تو می گویم، سرگشته
همینطور سرگشته شده بی تو گریختن نمی توانم
طوری بهم ریخسته ام گره خورده طناب حصیری را می مانم
که دستِ تو نباشد، گره دل باز کردن نمی توانم
شبها یک دریا خیال هستی، من ساحل هستم، کدام از کدام نمی دانم
که مانند ماسۀ کنارِ دریا بیهوده بهانه گرفتن را نمی توانم
افتاده در گذرها، رودخانه ها شالیزارها کاملا علفِ علف
که از اشک شبنم زده ، شسته نشدن را  نمی توانم
همینطور علفهای خیس می مانم که از دستِ یاد تو فرو خفته
که بامداد(خروسخوان) خیس شده، خشک شدن نمی توانم
تو هستی تو که یادِ تو نمادی خواستنی برایم درغربت است
وگرنه که در غربت غرق نشدن را تنهایی جرات کردن نمی توانم
......
گیلکی واژه یانی که آ شعره مئن بامو:

جوخوفتن = پنهان شدن
تانستن = توانستن
وامختن = جستجو کردن، کاویدن
اویر = گُم، ناپیدا
ونگ = گریه
فوخوفتن = با زور کسی یا چیزی را در خود گرفتن طوری که حرکتی از او ساخته نباشد
تور = دیوانه
لیشه = گوساله
لات = دشتِ رها شده، علفزار بی کشت، چراگاه
جیگیفتن = دریغ کردن
جیویشتن = رها شدن، خلاص شدن، از خطر یا چیزی جستن
سره کُور = حرف کسی را در غیابش شدن، یاد کسی کردن، به کسی در غیابش فکر کردن
واهیل = سرگشته، سرگردان
گوروختن = گریختن
توشکه = گره
کولکه = درهم شده، سر وُ ته گم شده
ویریس = طناب بافته شده از کاه
واوستن = بازشدن
کویتا = کدام
فورش = ماسه
رادواران = گذرها
واش = علف
شورم = مه
فوشوستن = شسته شدن
هیست = خیس
پاختابوستن = له شدن، فرونشستن، جمع شدن
شه = شبنم، عرق سرد بر چهره
شه زئن = شبنم زدن، عرق بر چهره نشستن
ناویره = وگرنه
دمردن، دنمردن = غرق شدن، غرق نشدن
یارستن = جرات کردن، سابیدن


گیل آوایی

 شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۳ - ۱۹ آوریل ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر