۰۵ مهر ۱۳۸۹

تی واستی من بهانه یم - گیل آوایی

تی واستی
فان در کی چوتو ترانه یم
تره
تره
همیشه من بهانه یم

شبان تی واستی قاقمه
الله تی تی
ایتا ایتا
تی نامه جا ایشمارمه

شب کرا شه
آویرا بی
خیاله مئن پاک جوخوسی
هرماله من نیافمه
تره همش آویرمه
واکفته لاب واهیلمه
می اشکانا جا دهمه

هاچین نی یه
شبا تی واستی پایمه
خیاله پاک واهیله مه
هاتو تی رافا ایسمه

تا کی بایی
تی واستی
فان در کی چوتو ترانه یم
تی دئنه ره شواله یم
واشکسه شاخه مانستن هاچین ده خاله خاله یم

تی واستی فاندر کی چوتو ترانه یم
تره
تره
همیشه من بهانه یم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر