۱۳۸۸ دی ۹, چهارشنبه

سركشم سركش هاچين او وحشئ اسپـانا مانم - گیل آوایی


سركشم سركش هاچين او وحشی اسپانا مانم
گيله مردم، گيلكم، سبزم کوچی خانا مانم

داب نی يه می خاكه مِن گردن فوروز آردن بزور
عالما آدم نانم می خاكه گيلانا مانم

فان در آ گردن شكستانا بوبو بيگانا جور
جنگلی جنگل خوسم سرپور به دستانا مانم

ديل بزه دريا ايسم طوفانه امرا دس برار
پور بيدم سرما بچاستا سربه دارانا مانم

خوشكه وايم، گيله وايم، شورمم بی سر صدا
موشته خاكم مئ ريفه قانه فادا جانا مانم

گيلكانا وام رازه گردن ناهان بيگانا زور
زور ببه عالم فوگوردانم می جانانا مانم

وان سوخه نرمی مرا گر مهربان ياری نبه
ياوری حرفه ناويره سنگه خارانا مانم

هركی گيلانه پناه بارده بوبوستم سرپناه
هر هوجوم باردا فوتوركستم می یارانا مانم

سبزمه سبزم مثاله جنگلانه ديلمان
گيله مردم من جه نرمی مئ بيجارانا مانم

چو نزن بيخود گيل آوايه واكفته روزيگار
وانسوخه نرمی مرا مئ گيلو سنگانا مانم

۱۳۸۸ دی ۷, دوشنبه

چوم برایی

دانم نایی هاچین تی چوم برایم
تی راشه پایمه چارچرخ هوایم
هاچین گیفتان درم تی سره کُورا
کی شاید بیشتاوی تی رایا پایم

اوروشواره

اوروشواره اوروشواره اوروشواره
امی ایرانه چوم ارسوجا خون واره
بدیم یاور کی میدان شونه وخته، وای!
ناویره حاکمه آدمکوشی، رهبر چوماقداره

۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

ایتا گیلکی سورود

ایتا سورود
گیلان

گیل آوایی
29فوریه 2008

آی گیلان جان گیلان جان
آی گیلان گیلان جان
آی گیلان گیلان
سبزه تاجه ایران
تی چایی باغان
تی جنگل
تی رودخان

تویی جانو جانان
مره سرپناه تو بمان
مره جان پناه تو بمان
آی می سبزه گیلان
آی می چومانه سو، می نفس کوچی خان
تی واستی بمه سربدار
تره بم تره جان فدا

تی دوشمن اسیره
تی بدخوا بیمیره
تی دوشمنده دیل واستی آتش بیگیره

گیلان جان
گیلان جان
گیلان آی گیلان جان
منم
دیل بتی را بنا
منم سر بتی را فادا
منم
گیلکم
تی جنگل ایسه می جیگا
تویی تو
تو گیلان
تو می جاجیگا
تی جنگل جوخوفتن
کرا دوشمنانا فوقوفتن
ایسه ایرثه می کوچی خان
ایسم جنگلی جنگله دیلمان

آی گیلان جان گیلان جان
آی گیلان گیلان جان
آی گیلان گیلان
می جانی
می جانی
می جان
می سبزه گیلان
من تی قوربان
بمان پا بپایه می ایران
کی ایران
تی امرا مانه جاودان

۱۳۸۸ دی ۳, پنجشنبه

چاردانه

چره تو بئ وفا تيشه بيــــــگيفتی
فو وسته خونه ره شيشه بيگيفتی
بوسوختم ده چره تيجـــــا كودی داز
آ بی تــــــــــابی ميان ترا جیگیفتی

بلا می سر 8

به سی تو می رافا آیمه هانده تی ویرجا بلا می سر
دونیا یا نهم دیمه بمه هانده تی کیشکا بلا می سر
لی شه مانسن دُو وَمه پاک کورو کلاچم
سرسام کی بیگفتم نهمه سر به تی درجا بلا می سر
پور شب دوارست جنگله دیل واهیلا بوسته بوبو اوخان
سرپور اوسانیم هانده شیمی جنگلی نه جا بلا می سر
دیل پر کشه پر تا کی بایم بج بینی یاور امی دیهات
یاور دیهی ره با کولوشو داره تی ویرجا بلا می سر
داره به شلان قوزه کونیم مرزانه سر داد
تا موشته برنج ساق بمانه از کله ورزا بلا می سر!!!
مرزانه کنار صف کشیمی سرده پلا اشپله قل نار
های گیم جه بیجار و کوتامو لاجانه صد جا بلا می سر
تام توم بزن آنقد نوا گفتن گیل آوایی یا آغوزدار
زاری نمانه تا کی بایم هانده تی ویرجا بلا می سر

۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

واشکسه شاخه مرا سرو سها بوستن نشا

عاشقه سرگشته امرا سر برا بوستن نشا
بشکسه دستانه امرا دس کلا بوستن نشا
بشکسه باله مرا پروازه جا گفتن چی سود
جز دمردن قورصه امرا پا بپا بوستن نشا
پور دکفته باغه دیل بولبول خوانه آیه بهار
پوشتا بوسته باغه جا بولبول سرا بوستن نشا
دس بکش بیخود کرا اورشین کونی می حاله زار
من دمردم با می غم ده سر صدا بوستن نشا
کس نامو آ تاسیانی مئن ببه می یارو قار
کوه بباخته جنگلا سبزه قبا بوستن نشا
وا بدن هر کی آیه خوایه بنه تی سر کولا
گابا بوستن دابا بو ده سر برا بوستن نشا
خالی آبه امرا تایه دئن کرا آپچا به کار
لاف دکفته مهمانه سور و صفا بوستن نشا
گیل آوایه وانسوخه بیخود نزن چو جانه یار
واشکسه شاخه مرا سرو سها بوستن نشا

تی بهاره وارشو سرما زمســــــــــــــــتانا بيدم

تی بهاره وارشو سرما زمســــــــــــــــتانا بيدم
تی آلوچه داره تی ته مستی خنـــــــــــــدانا بيدم
چوم ننامه چومه سر بسكی دپركستم جه خواب
خوابو بيداری ميان بس تی فوخوســــــــانا بيدم
تا باموم ايپچه سرادم می ديلا با تـــــــــی خيال
گورشا بوسته قاقابوم بسكی تی گريـــــــانا بيدم
پور بيدم خنده تی لب تی روزيگاره ديلخـوشی
هم تی آهو ناله هم خوشكه بيجـــــــــــارانا بيدم
تا تی پا سر به سايی يـــاور نخواستی سالاسال
داره لچه كشكرت صارا خوروسخوانــــــا بيدم
ديل هاچين واهيلا به وختی كفی بــــی سرصدا
آی خودا من قاقا بوم بسكی تی گريــــــــانا بيدم
نقله تی كفتن ويريشتن پور بوگفت آ روزيـــگار
هرجيگايا فاندرستم تی غزلخوانـــــــــــــــا بيدم
گيل آوايی تورابو بازی بوگود ا روزيـــــــــگار
خو خياله من كرا گه گيله مردانـــــــــــــــا بيدم

بی وفا یارا هاچین گفتان دری واویجه مه

کی بنا رسمه جودایی بی تو تنها هیچه مه
تی خیالا سر گیرم آتش گیرم واویجه مه
پر گیرم باله خیاله امرا شم تی جا جیگا
های ایسم چوم اینتظاری پاک مرا واپیچمه
درده درده درده بی تو بی کسی تنها ایسان
پاک مثاله خوشکه هیمه ول گیرم دیبیجه مه
گر چی من باور نداشتیم دیل کرا بازم ترا
دیل دباختم دیل دباختم بی وفا لاب گیجه مه
کاره دونیایه خوره بشکسته پا همیشه سنگ
من کی سرتا پا وفایم بی وفا جا بیجه مه
آی کی تو آتش بزی می دیلو جانا با تی کار
به بیدین سوجم واسوجم گورشه کا بیبیشته مه
گیل آوایی توبوسوج واسوج بوکون تیسینا چاک
بی وفا یارا هاچین گفتان دری واویجه مه

۱۳۸۸ آذر ۲۶, پنجشنبه

یلدا

شبه یلدا شبه چــــــــــله به نوبت
بوبوسته شبچره درخاکه غوربت
انارو هیندوان فاله حـــــــــــــافظ
بازام واستی بخوانیم وای غوربت!

۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

دوتا چاردانه

دانی کی تو ادونیــــــــا می نفس بی
فوقوفته ناکســـــانه مئن، تو کس بی
سیا به روزیــــگار هامما فوتورکست
بنا دوری ناویره دس فــــــارَس بی
***
می شعره مئن دینی می اشکه جـــــایه
بوجوز می شعر ده می امرا کی پـــایه
بوبوسته ایجگره می دادو فریـــــــــاد
جه می چوم دیمه سر پاک خون برایه

۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

ایتا چاردانه

بوشوم دریــــا ببه ایپچه می دیل واز
بخواندم دیلـــــــــــــــــمانی مره آواز
جه دریا ارسو، تاچکره بوبوم هیست
می چوم دریــــا بوبو، دریا بوکود ناز
.
- ارسو = اشک
چکره = زانو

۱۳۸۸ آذر ۱۶, دوشنبه

گیلیکی چاردانیان فارسی واگردانه مرا

گیلیکی چاردانه
فارسی واگردانه مرا
چهاردانه گیلکی
با براگردان فارسی

از:گیل آوایی

1

دوچوکسته تی بیخوابی می چومه
تی یادا کش بزم موردابه کومه

بازین تا صبح نامو می چومانا خواب
هاچین تی خوابه دئنه چوم فوچه مه

برگردان فارسی:
چسبیده بیخوابیت به چشمهایم
کومه مرداب و یاد ترا بغل کردم
سپس تا صبح نیابد خواب به چشمهام
برای خواب دیدنت بیهوده چشمانم را روی هم گذاشتم


2

خیالا گم دیلا با تو ولانه
بشه دریا کرا تنها بمانه

نگه بی تو همش آی دادو بیداد
ده تی قورصه بوبو می آبو دانه

برگردان فارسی:
به خیال می گویم دلم را با تو نگذارد
که به دریا رفته و تنها بماند
نگوید بی تو دائم داد و بیداد
دگر قصه ات مرا شد آب و دانه


3

بوبوم دورسفته لافند کی درم لات
جه خاطر لاب ببرده می دیله صاب
نایه هرماله می یاره پیله لات
جه تنهایی بوبو همدم مره گاب

برگردان فارسی:
پوسیده طناب فراموش شده در قرق شده ام
صاحب دل من مرا از یاد برده است
یار بزرگ لاتم، بندرت سراغم می آید
ز تنهایی گاو شده همدم من
4

کرا ده تاسیانی یام بوبو داب
نیبه هرماله کس غوربت تی همخواب

شبان الله تی تی تابه تی راشی
تره گی، ایشتاوی واشا زنه شی*
*( شی، شِه = شب نم )

برگردان فارسی:
دیگه دلتنگی و بی قراری هم مد شده
بندرت کسی در غربت همخواب تو بشه
راه ترو مهتاب می تابه
با خودت میگی، میشنوفی، روعلف شب نم میشینه

5
می دیل بی تابه بی تابه می ماره
خیاله هانده دیل پیسقاله زاکه

هاتو کی ایشتاوه می ماره نامه
مثاله کیشکا زای نه سر بناله


برگردان فارسی:
دلم بی تاب بی تاب مادرمه
انگار که دلم نوزادی شده
همینطور که نام مادرم را میشنوفه
مثل جوجوه ای کوچک سر مبذاره به ناله


6
مرا گِه تو چقد بی آه و ناله
فیشان قورصا زمانه بیخیاله
چوتو دیمه بنم من انهمه داغ!؟
جه می ناله واسی کاخان بکاله *
*( بکاله = فروریزد)

برگردان فارسی:
به من می گوید چقدر آه و ناله ای
دور بریز قصه را که زمان بیخیالیست
چطور این همه داغ را کنار بگذارم!؟
از ناله ام باید کاخها فرو بریزد7

بهار، تی چوم؛ قشنگی آفتابه
سیا دوم، زرده دوم، تی ماهتابه

تویی تو وا واتابی دیل ببه شاد
ناویره قورصه جا دیل وا تورا به

برگردان فارسی:
چشم تو بهار، قشنگیت افتاب است
دوم سیاه و دم زرد* ماهتاب تست
تو هستی تو که باید بتابی تا دل شاد شود
وگرنه از غصه دل باید دیوانه شود
*دمسیاه و دم زرد، دونوع برنج بسیار مرغوب است


8

بیگیفتم حافیظه فالا تی واستی
بوگفته واهیلا بوستی چی واستی

نیبه هرماله خوشکیل تی وفا دار
تویی تو یاره ره بی لاب آغوزدار

برگردان فارسی
برایت فال حافظ گرفتم
گفت برای چه سرگشته شدی
زیبا رو وفادار تو نمی شود
تو هستی که برایش بحساب نمی آیی9


می دیل هانده اسیره تی نیگایه
کرا های ونگ زنه گه تی فدایه

تی قورصه آخرش دیلا بوگود گورش
بوبوسته زندگانه پاک مره تورش
برگردان فارسی
دلم باز هم اسیر نگاه تست
همیشه گریه می کند، می گوید فدای تست
غصه تو دلم را داغ کرده است( سوزانده است)
زندگی دیگر برایم ترش شده

10

دانی می روریگار از تو سیایه
تورا بوسته خرابه می جیگایه
مرا زاکان نیهید دایم سره کار
مرا گید عاشیقه بی دستو پایه

برگردان فارسی
می دانی روزگارم از تو سیاه است
دیوانه شده ام ویرانه جای من است
بچه ها مرا دست می اندازند
به من می گویند عاشق است بی دست و پا است


11
دانی دونیا ایتا خربستگایه
بناده گابکی آ خشته بنایه
نوبو ماسکا هاچین چمچینو پرچین
کی تا واخوب بیبی چارچرخ هوایه

می دانی که دنیا خر تو خره
مثل گاو خشت این بنا را روی هم گذاشته اند
بیخود منم منم ها نکن
که تا بخودت آیی چهارچرخت هواست*
*کنایه از مردن یا ناکارآمدی

۱۳۸۸ آذر ۱۵, یکشنبه

زباله، گیلیکی داستان، گیل آوایی

زباله
گیل آوایی
جولای 2007
هلند
روخانه آب ابریشما مانستی. گوسکا خو دسه پایا وازا گوده سینه ابا دوبو. لانتی نیمیز گیره واشانه مئن گوسکایا پاستان دوبو تا اونه دمه چک فارسه. آب لاکون تته رج رورخانه کول افتاب گیفتان دیبید. زباله بو زباله!

چیچیر گا گلف خوشکا بو چوقال گیله سر ایجور دو وستی کی خیاله گورشا بون دره. لالیکی داره جور چیچی نن میتینگ داشتیدی. گوماره والش هاچین آدما واهیلا گودی . کره کروف زباله جان جیک نزه یی. بیجارکولا ایجور واشا گودوبو کی نشاستی برنجه مرا سیوا گودن.

برنجان حیسابی وروز باموبید. جوکوله وخت ده بوگذشته بو. برنجانه مئن سوروف بوبو بو ایتا آدمه قد. پاک خیاله افتابه مرا لب بلبا شون دیبید! زباله بو زباله!

دور دوره شر پوشته بوبو بیجاره کول، شه- کل بزه گاب برنجانا ناجه مرا فاندرستان دوبو. کوتامه جور واشاده حصیر گیله مرده رافا ایسابو. توسه دارانه لچه زلزله لاب عالمو آدمه سرا بردان دوبو. زباله بو زباله!

بیجار کوله سر نیشته بو دور دوره شر راشی یا فاندرستی. زلزله امان ندایی. گاگلف چی چی نی صدا لالیکی داره لچه زلزله مرا بوگو بیشتاو داشتی. چیچیر خوشکابو بترکسه گیله سر ایجور دو وستی کی اونه دئنه ره آدم واستی قاقا بو چوم بودوختی بی اکه جستن کونه واشانه مئن.

زباله هوا بد جوری آدما جوم جوم گودی. زباله خواب، زباله تام توم بزه همه جیگا، زباله تسکه کوتام. واشانه سر دیل چسبه اگه ایتا پا بداشتیبی!

همیشک خو پئره جا بیجارانا پاستی، ایجور خوره انگاره گیفتی. بیجارانه مئن لاب آویرا بوستی. ایجور دراز دراز خو ریفقه مرا کفتی کی هیشکی نتانستی بفامه بیجارانه برنجه من دو نفر جوخوفته نا.

ده نتانستی تاب باوره. ویرشته بو پاک خواستی بیجار کولا دورسینه. آکه آکه ناشتی که جه را بایه اونا فوتورکه. خوره خوره خیالا شوبو یو نقشه کشه یی کی اگه بایه چی بوکونه و چوتو بوکونه.

خیالا شوبو خوره گفتی هاتو بامو درازاکونم اونا فوتورکم. ایتا پیچه فکرا شویی یو گفتی :

- نه بختره توندا کیتی فونقوسم. واهلم کی آرام ارامه بایه می ویرجا بینیشینه. اونا ورا شو پسی کشا گیرم. اونه دسانا می دسه مئن بیگیرم. اونه مویانا بوبکشم. اونا خوشا دم. اونه لبانا فه وه رم. اونه جولا ماچی باران بوکونم. اونا می ور درازا کونم. اونه جی جی یانا اودوشم. اونه جانا به می جان بچسبانم. ایجور اونا کشا گیرم کی پاک ایتا بیبیم. می سینا چسبانم اونه سینا. می لبانام اونه لبانه سر. می شکما ایجور چسبانم اونه شکما کی اونه نرمی یو گرمه جانا می تومامه جانه مرا حس بوکونم. بازین دوتا پایا واکونم.......
ایدفایی ایسه فکراشو گه خومرا:
- آتو کی یک دو سه هاما فوسونجانا کنم!
خنده مرا آوه جا ده خودشا:
- هاتو گابکی نیبه کی! واستی بازام نوقولدانه هوایا بدارم!
اویدفا کی هول هولیکی فوقوفته بو! کوکو واگردسه شیشندازا بو بو! خورا هیزار جوری توفو لانت بوگوده بو. هانه واسین خو حواسا خواستی جیما کونه کی ده اوتو گابکی نزنه هاما ایجور دورسینه کی گابام اگه بوبوستی بی جیجا بوستی!

هاتو خوره گفتی یو واگفتی. مانده صدا بیجارانا ده وارسته بو. گاب زالاش باورده روخانه آبا خواب دئن دوبو. گاگلف مانده صدا مرا ایجور م....................ا گودی کی آدمه دیل گورشا بوستی.

خواستی ویریزه بشه گابا ببره روخانه کول آب بده. مانده ده زالاش باورده خورا ایجور تورا گوده بو کی خیاله خواستی ویریسا ورسینه. گاب، خو شکه-لا فاندرستی، پاک خیاله آه کشن دره.

فوروز بامو برنجان، داره ناجا داشتیدی. آلوچه داره لچه چندتا آلوچه جانه ساق در ببردیبید جه اون همه دبه که! آقوز دار پاک چینا بو بو. آقوز داره لچه داره پا بمانسته بو سیا بوبو. هاتو ایجور جلاسته بو که ایتا باده مرا کفتی جه شاخه.

آنجیل دارا هیچی وان جه بو. انجیل دار آولی دار بو کی پاک چینا بوستی قلناران خوردنه ره. پیله باقلا ده برسه بو. ها روزان واستی باغام پاک چینا ببه. کره روف عزا بیگیفته بو. باقلا باغ کی پاک چینا بوستی، کره روف آوارا بوستی. واستی واش ماشانه مئن جوخوفتی بی .

لانتی گوسکا یا فوتورکسه بو خولاصه. گوسکا داد روخانا دوارسته بو. لانتی پور ده ننابو گوسکایا فه وره. چی چی نی کرا ایجور چیچیلاسا فوتورکسه بو کی چیچیلاس امان نیافته خورا جیویزانه.

ایتا پیسه کلاچ جه دور باموبو آقوز داره لچه بینیشته بو. اونه دومه جا ایتا پر جلاسته بو. مالوم نوبو چی بلایی اونا فوتورکسه بو. شایدام اینفر گیل گوده یا سنگ اندازه مرا بزه بو تا اونا فورانه جه خو سامان.

ری- که دانه، دور دورشر راشی یا پاستی. ده اونه دهانه جا لابیل فو ووستی. خوره خوره گه:
- کور خیاله آمون ناره !

ده هاچین واکف داره. گابه دوما چوم دوجه. گابه دومه جیر جلاسته چاقو چل لا فاندیره. خورا واپیچه. ده هاچین سگه مانه. ده رام نوکونه. ده پاک خو پالانه تاودا شونده کله! آخه چره نایه لاکیتاب!؟ خوره خوره داد زئن دره.
هاچین گورشا بون دره. ول بیگیفته داره.
- آگه بایه فادم والیسه!
خوره خوره گه.

خیالا شو داره. گه کی :
- آگه والیسه بختره. بازین منام اونا می کش والیسم. خورم. اونا هاچین ایجور اودوشم کی ده پاک ول بکشه. لانتی مانستن اونا واپیچم هاتو کی اونه داد بیرون بامو اونه پایانا واکونم .........

جه دور کوره که دانا پیدا به. نازه مرا آمون دوبو. ایجور چین چین کوتا دامنا والای دایی کی پاک رقصا دوبو. بیجارمرزه سر نازه مرا خو پایا نایی یو مویانا فادابو باده دس. برنجانه گوشه فاره سه یی تا اونه شانه سر. گیله کور پاک خرامان خرامان جه هویه نازه مرا، ره که دیلا ببرده بو. جه دور ره کا خیاله والیشتان دوبو.

ری کرا پرا گیفتان دوبو.

کلاچ قار قار کونان پر بکشه. چی چی نن ایدفایی همه تانی لالیکی داره جا ویریشتید. کره روف گوماره واشانه مئن آویرا بو بو. آب لاکون دکفتید آبه مئن. لانتی درازه ویریسه مانستن روخانه آبه مئن را دکفت. قورباقا روخانه کوله جا بجسته آبه مئن. گاب خو شه -کلا دورسینه بو. مانده واز و ولنگا دوبو. زلزله صدا ده نامویی.

ری کا هاچین شه بزه بو، خو تومانا هیستا گوده بو. پاک خیاله کی دیمیشته بو. کور جه دور برنجانه مئن، بیجار مرزانه سر خرامان آمون دوبو.
ری قاقا بو کورا فاندرستی!
- ایمرو مرا ترا دوبه!
خوره گه.
بازین تام بزه کوره کا ناز ده خو چومانه مرا.
کی کی ناره فارسه اونه دمه چک!

تمام
گیل آوایی
جولای 2007

حسن شیر، گیلکی داستان، گیل آواییحسن شیر
گیل آوایی

آلوچه دارانا تی تی بزه بو. لوختا بوسته باغ، خو بهاری لیباسا دوگوده، خوشکا بو نارنج دارا لوچان زئن دوبو. خوج دار، خو شاخه بالا واگوده، پاک خیاله کی آسمانا خواستی کشا گیره. ورفان ابا بوسته بو. شوخم بزه باغ سبزا بوسته بو. باغه هیسته جانا، ککجو توربو سیره ولگ، نو نوارا گوده بو.
کشکرت تبریزی داره لچه لانه چاگوده بو. چی چینِن توته دارانا پاستان دیبید. آغوز داره ولگ، آفتابه مئن برق زئن دیبید. گالی پوش خانه، کی نوروزی خوان هالا ناموبو،گیله الابه بوبوسته بو، هسایام فو ووسته دیفارا سوسو دایی یو بازام خو رنگه سو مرا چومانا قاقا گودی .
آیوان سر جلاسته گره کان، گوش واره مانستن والای خوردیدی. ایتا مئن، خانه مارکویی لاب شاخ شانه کشن دوبو. تلار زمستانه تسکه روزانا نخواستی یاد باوره. لهاف دوشوک، تا بوبوسته تلاره کش مهمانانه خوابا دئن دوبو. شلخت چاچه دیمه اوردکانا ترسانن دوبو. همساده خانه کتله صدا کیشکایانا ترسانه یی. همساده سراخور زای هاتو خو گولی چیلیکا ترانن دوبو. کشکرت خانه لوجانه که سر خیاله همه تانا هارای زئن دوبو.
صارا خاک کیشخاله ترسه جان دیواره کش، شور بوگودیدبید خیاله کی کولوشکنه رافا ایسابید تا اورشین بیبید. هرماله تکان نوخوردیدی. باد ده او زمستانه زورا ناشتی. ایاز سبزی باغا پاک سیفیدا گوده بو.
خوروس کلای ایتا کونده سر خو بالا وگوده، ایجور اویی گودی کی اونه اویی صدا تا او سره بازارا دوارستی. مانده هواخوشی یا خو وازه ولنگه مرا جشن گیفتان دوبو. تیلیمباره مئن اونه دیل ترکسان دوبو.
گاب کی خو لیشا والیشتان دوبو، اونه داهانه جا آلو زه یی، لاب شورمه مانستن اونه سره جور، شویی هوا. گاب تازه تیلیمباره جا بیرون باموبو گیله مرده رافا ایسابو تا ایموشته کولوش اونه ره باوره. کیشکایان کولشکنه دوما بیگیفته باغه مئن، بوشوبید تظاهرات. صابخانه سرا دور بیده بید.
پرچینه کش ایتا لانتی خو لانه جا بیرون بامو فکرا دوبو، شایدام گوسکا فه وه رستانا خیالا دبو. لیسکه ره آغوز داره لچه همساده کوره که رافا ایستابو تا بایه اونه ره ره شیب بزنه.
سبزابو پلت داره خاله جا، هلاچین والای خوردی، لیسکه ری، هلاچینا وا بدابو تا همساده کوره که، دوما بیگیره! نانستی کی هاچین خورا پرکانه.
گاب تا گیله مرداکا بیده ایتا " ما " بوگوده. گیله مردای هاتو کی گفتان بو :
آمون درم حیوان! آمون درم!
کرده خالا اوساده چاه جان آب واقوشته. ودره آبا بنا گابه دمه چک. گاب کی خیاله زالاش باورده بو خو سرا تاوه دا ودره مئن چلاب چلاب آب اودوشته. لیشه یام امان ندایی، های خو سرا خواستی تاوه دا ودره مئن.
گیله مردای دازا خو کمر فوزه، گروازا بنا خو کول، شلواره لنگا ور بکشه راه دکفته بشه روخانه کنی. ایمرو همه تانی ایله جار بردان دیبید.
همه تا بهار روخانانا واستی ایلجاره مرا بکنده بید. ایتا روز همه تانی راه دکفتیدی. ایتا داز، ایتا گرواز، ایتا تٌور گیفتی خو دس شویی پیله روخان، بالا ماللا دوارسته را.
ایتا ایتا جه راه فاره سه ییدی. روخانه آبه مانستن وختی فاره سه ییدی به همدیگه ایتا بوبوسته بید، پاک تانستیدی ایتا کویا جابجا بوکونید. جه پیله وردخان بیگیر تا پایین محله بیجار کلان روخانا چاگودیدی هاچین گیله آلابه بوبو. هر کی بیجار جه روخانه کول دوراستی یا اونه آبه رایا دوستی، ایتا نوب نایی یو ابا ایجور خو بیجارا فاره سانه یی. ایمرویام روخانه کنی بو یو ایلجار بردان دبید. یاور دانه وختانه مانستن.
گیله مردای خانه جا بزه بیرون. واشانا، شه بزه بو. هالا خیلی بمانسته بو کی آفتاب واتابسته بی یو صوبه ایازا خوشکا گودی بی.
واشانه سر پا کی بنا بی پاک خیاله کی تی پایا بوشوستی بی. هاتو کی پابرانده واشانه سر را شویی، تی پا بوستی هاچین سیفیده ورف. گیله مردای روخان کنارانا بیگیفته بو تا فارسه پیله روخان. مرداکا شه بزه بو. جه دور بیده همه تان اویا جیما بوسته دارید.

مدرسه شو زاکان کیتاب بدس اویا دورا بوسته بید. پاک هاتو یه کی خیاله تازیه یه یا ماره که بیگیفتده. همه دورا بوسته بید.
گیله مردای خوره گفتی حوکمن ایتا ماشین دکفته داره روخانه مئن. شایدام اینفر دمرده داره. هاتو خوره حرف زئن دوبو.
زمستان بوشوبو. گدا بهار باموبو. گیله مرد هرچی پستایی بوگوده بو، زمستان تماما بوسته بو. همه تان هاتو بید. ویشتره گیله مردان واستی نوزول بوگودیبید. اوشونی کی نتانستیدی قرض بوگودیبید یا اینکی ده یید نوزولخوران، اربابان بوخوصوص، ایجور شرطو شروط ناییدی کی بیچاران ده یید خوده شانه تومان پیرانام وا گیروب بنید. تا چی برسه اون همه جان کندنو بیجار کاری یو ویشتایی.
خیلی یان خودشانه تخمه جوبا بوفروخته بید یا اینکی بوخورده بید. بلا زمستان بو. ها روزان واستی توم بیجارا انگاره بیگفتیبید. هرچی ده- را بوستی بی، هرماله نتانستی دی بیجار کاره به وخت فاره سه بید. ها وختان بو کی گیله کان همدیگه یا یاور داییدی ولی تخمه جوبا هرکی خو اندازه داشتی. اونی کی نه پول داشتی نه پستایی یو نه تخمه جوب، چاره ناشتی جوز نوزول گودن. نوزولخورانام کی ده نوگو! بیچارانه خونا اودوشتی دی.
گیله مردای خوره هاتو بفکرا شوبو ایتا چوم دوستی او مردوما کی دوره شر جیما بوسته بید ایتا چومام واگوده ولی اونه حواس ننابو. خوره خو حیساب کیتابا چورتیکا آمون دوبو.
سره صدا ویشترا بوبو. گیله مرداکه گوش تا بامو حسن شیر! خو دیله مئن بوگفت آی دیله غافیل حوکمن حسن شیر اینفره چارچرخا هوا بوگوده داره! یا دوز بیگیفته یا کی اربابه موباشیرا دخشارده داره! هاتو های جیلیز والیزا دوبو تا کی فاره سه مردوما کی اویا جیما بوسته بید.
آیتا بوگوفت مشتی سلام. اویتا بوگوفت مشتی سلام. خوب بوبو فاره سه یی. مردوم را واگودیدی مشتی یا بداشتی دی کی بشه جولو.
گیله مرداکه چوم تا دکفه روخانه کول دو تا دسی زنه خوسره تان! تا فچمه خو ریفقه سرا بنه خو پا سر مردوم داد زنه ده:
- ژانداران آمون درید........ ژاندار ژاندار.........
گیله مرداکه شست خبردارا به! کار کاره نوزولخورانه! ارباب کی اونه زور فان رسه یی حسن شیره دس جیویزه! اونا شبانه بوکوشته.
حسن شیر همه کسه داد فارس بو. همه تا سال کوشتی گیفتی، اونه اویی صدا، اونه برم بری، اونه مردوم داری یو اونه مهره بانی همه کسه ویرجا اونه جایا وازا گوده بو.
کی یارستی زور بگه!
گیله مردای حسن شیره سرا بنابو خو زانو سر. هاتو جه حسن شیر گفتی و اشک فوگودی. مدرسه شو زاکان هر کودام خواستیدی ایتا حسن شیر بیبید!
میانده جا خورسه اویی صدا آمویی. دارانه شاخه جلاسته بو تا روخانه آبه چک. روخانه کوله سر واشان سبزا بوسته بید. درخته شاخه جا گاگلف ایاز چکه ستی روخانه مئن. مردوم ایتا ایتا فاره سن دیبید.
ایتا کله ورزا بیجار کوله سر گابا سرا شوبو. توسه داره لچه ایتا کشکرت نیشته بو ایچی توک زئن ده بو. داره گوسکا دیمیشته بو ایتا چیچره سر. ایتا کولی روخانه آبه مئن دوم بزه.
گیله مردای خوره هاتو نالا دوبو. ژان داران فاره سه بید. خیاله قاتل خودش ژاندار اوسه گوده بو!

تومام

۱۳۸۸ آذر ۱۲, پنجشنبه

ایتا گیلیکی چاردانه، ایتالیایی واگردانه مرا

بوگو یارا کی تی یــــاری تی پیشکش
تی یاری با تی غمخواری تی پیشکش
نوا هرشب آمون با نــــــاز می خواب
کی آخوابو او بیــــــداری تی پیشکش

"Dì all'innamorata che non ho bisogno del tuo aiuto
non ho bisogno del tuo aiuto e della tua compassione
non entrare nel mio sogno ogni notte
che questo dormiveglia te lo regalo a te.
Gil Avaei
Traduzione dal Gilaki in Italiano: Pirooz"

۱۳۸۸ آذر ۷, شنبه

بلا می سر

من عاشقه تی چشمه سیایم بلا می سر

بی تو هاچینه خاکه هوایم بلا می سر

تی واستی کرا سرخوشمه سبزه بهاری

هیستم جه تی شورم تی فدایم بلا می سر

وختی آیی شب جنگله گیسو بدایی باد

من مسته تی او شور و صفایم بلا می سر

زیبایو لوندی تره بولبول خوانه آواز

فان در تره قاقم تی مرایم بلا می سر

می جانو جهانی تره می دیل کونه پرواز

من واهیله تی جولو نیگایم بلا می سر

دریا تویی جنگل تویی می زندگی آتش

عشقی بوخودا من تی فدایم بلا می سر

دونیا می شینه وختی بایی می کشه باناز

آتش کرا بم سورخه طلایم بلامی سر

پاک ول ولا بوم بسکی تره خوانمه آواز

دونیایا دوارست تره من ولوله کایم بلا می سر

فان در گیل آوایی چوتو مسته تی غزلزار

دیوانه منم تی سپره هرتا بلایم بلا می سر

۱۳۸۸ آذر ۲, دوشنبه

کئ شب نه پا به گوروز، گیل آوایی

کئ شب نه پا به گوروز

چره واسئ جه وطن بون همیشه پا به گوروز
چره واسئ آتو آردن بیگانا سر به فروز
چره واسئ جوخوسیم حرفه حقه گفتنه ره
چره واسئ ببه حاکم آمئ وطن ایتا دوز
چره همش آمئ سهمه هیزار هیزار اعدام
چره شکنجه یو زندان آمئ زاکان هر روز
چره دوروغو خورافا هاتو کونیم باور
چره واسئ بداریم ناجه از آمئ دیروز
چره کولوشکن آمئ شین خو کیشکانا فوداره
چره وطن بشه آخه بدسته آن همه دوز
چره اما دریم آخه آتویئ کس کسه جان
بازین ببه آمئ دولت ایتا پیله دیوس
ویریز! نینیش! دوارسته هاما ده خاک بسرئ
نواستئ هائ فوقوسیم کس کسا، بیبیم دیلسوز
وطن تئ رافا ایسا وا همه بیبیم میرزا
ده وخته جنگله، وسته آتو بیبیم سیا روز
گیل آوایئ بنه سر پور تئ دوش دکف جنگل
هارائ بزن همه تانا کئ شب نه پا به گوروز


اول ژانویه 2007
هولند

کی گورشه دور جه می خاکم

کی گورشه دور جه می خاکم


مرا بیگانه جا فینشان کی هرجا یاده می خاکم
مرا با میصدا بیشتاو کی جنگل خوسه بی باکم
( کی غوربت یاده می خاکم)
مرا تی ویرجا تی خانه تی خالی سفره سر فاندر
مرا تی امرا تا هرجا بدار تی جنگله قاقم
مرا وانسین غریبا، من اگه دیم قورصا بو زاکم
مرا جنگل بی یاف جنگل، سیه ابرانه ره بادم
مرا با می اوخان بیشتاو دمرده غوربتم آی داد
مرا بیخود نبر از یاد کی یاور دانه ره دابم
مرا هرماله جا فینشان چره واستی بشم از یاد
کرا می خاکه ره اشکم، تمش دارم، واکف دارم
مرا فان در جیگیفته گورشا بو غوربت درم تنها
مرا آوازه من بیشتاو گوسن دوخون ایتا دادم
کرا شورم، کرا دشتی، مثاله دیلمانی داد
مرا با پور رضا بیشتاو هاچین فریاده فریادم
گیل آوایی نیشه از یاد اگه غوربت بشه در خاک
مرا با ایجگره بیشتاو کی گورشه دور جه می خاکم
کرا واهیلا بو م بسکی واگردانه سره دونیا
مرا یاور بدن یاور غریبه جا ده فریادم
مرا غوربت بگشت آی وای! چوتو با ایجگره قاقم
مرا با دسکلا فان در کی لاب اشکم هاچین آبم
مرا اورشین نوکون بیخود کی گورخانا مانم از داد
مرا چو زئن نوا آخه کی ونگم پاک ده موردابم
مرا غوربت فیچالسته هاچین می یاده جان مستم
کرا مستانه پاک گورشم دوارسته جه فریادم
مره دادم مره دادم هاچین اشکم هاچین آیم
مرا دوری واچردسته شوالا بوسته در خاکم
آویرا بوستمه غوربت می دیل گیلانه مئن گرده
می دیل هرماله جا نه سه بجوز گیلان کی فریادم
مرا بیخود نزن آتش کی غوربت دور جه گیلانم
مرا می خاکو می دریا می جنگل بال بزه زاکم
گیل آوایه ندن سوسو کی دونیا چمچینه پرچین
کی عالم قاقه می رشته ایروز آیم ایروز آیم!

آوریل 2007
هلند
با پوزش از چند اشتباه شعری

۱۳۸۸ آبان ۲۳, شنبه

منظومه گیلکی خاشه از گیل آوایی

منظومه گیلکی خاشه از گیل آوایی
منظومه گیلکی " خاشه " در پیوند با برنامه بازآفرینی و بازشناساندن زبان و ادبیات گیلکی بصورت چهار ویدئو کلیپ پیشکش دوستداران ادبیات بومی ایران می گردد
برای دیدن بخشهای دیگر این منظومه همینجا کلیک کنید

۱۳۸۸ آبان ۱۸, دوشنبه

منظومه گیلکی " شندره " از گیل آوایی

انتشار منظومه گیلکی بنام " شندره " از گیل آوایی بصورت ویدئو کلیپ در پنج قسمت. این ویدئو کلیپها را می توانید در
اینجا بیابید
منظومه شندره حدود پانصد بیت است که بدلیل طولانی بودن و محدودیت حجم لازم برای انتشار در یوتیوب، به پنج قسمت تقسیم شده است

۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

۱۳۸۸ آبان ۷, پنجشنبه

۱۳۸۸ آبان ۵, سه‌شنبه

۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

شیشتا چاردانهشیشتا چاردانه
گیل آوایی
0
بیگیفت انگاره دیل یــادا بزه چو
خیالا بـــــــــــادا دا چومانا ارسو
بازام شب پاسی یه واستی ببم قاق
غریبی های بگم خــــاکه وطن کو
1
اروزان دیل به دیل را ناره گیره
آویرا بوســـته هرکی سر بیجیره
نانم ا آتشــــــا کی فو بزه یــــــاد
کی آخـــه ول نیگیفته وا دیمیره!


2

می دیل واهیلا بو غوربت اســــیری
نوا گفتن جــــــه غوربت کی دیمیری
نبه هرمــــــاله کس غوربت گیریفتار
کی دورابی جه تی خاک وا بیمیری


3

دپرکم شه بزه هر شب جی میخواب
می دیل بوم بوم زنه می سینا بی تاب
می چوم قاقا به با مایو ســــــــــــتاره
کرا سرســــــــــام بیگیفت خایه بواره


4

ستاره، آسمان، دریا، خیـــــــــالی
تی یــــــــاده امرایام کی تو ولانی
هاچین میجان دری آی خانه آبـــاد
دمردم پاک بوبوم حالی بی حالی


5
نوگو می امرا کی مستی می جانه
(فاکش جانه تی مار مستی می جانه)شـــــــــبانه بی کسی می هم زبانه
می دیلا بـــال زنه قورصا دیهه باد
مثاله چومه ارسو مهربــــــــــــانه

۱۳۸۸ مهر ۱۵, چهارشنبه

بازخوانی سرود رانای که یادگار بماند

ایتا تازه چاردانه

چومه وارش ایتا دریــــــــــــا دوارست
جه تی دوری کرا دونیــــــــــا بکالست
نامو هر ماله می چوما ایشب خـــواب
جه تی دوری میچوم تاصوب بوارست

برگردان فارسی

باران چشمم از اندازه دریا هم گذشته
از دوری تو انگار دنیا فرو ریخته
به ندرت هم نیامد به چشمان من خواب
از دوری تو چشمانم تا صبح باریده

۱۳۸۸ مهر ۹, پنجشنبه

ایتا چاردانه

خایم می یار بایه دریا می ویرجا
بنم می یاره ره می دیله سر جا
خوشادم یاره دیم لب سینه گیسو
بدم دریایا دیلداری جا سو سو

برگردان فارسی

می خواهم یار بیاید دریا پیش من
برای یار جا پهن کنم روی دل من
ببوسم گونه، لب، سینه ، گیسوی یار
به رخ دریا بکشم دلداری یار

۱۳۸۸ مرداد ۲۳, جمعه

گیلیکی چاردانه

تی رافــا به سامه تا صوب بزم ونگ
تی عکسا بکشم ارســــــــو بزم رنگ
نامو می چوما تی دوری جا ده خواب
هاتو بوک باردمه های ونگ بزم ونگ

بوک باردمه = بغض کردم

۱۳۸۸ تیر ۳۰, سه‌شنبه

چاردانه

دمرده آدمیمو کس کسا قــــــار
بیمی واشکسته داره ولگا دا باد
واسی جنگل بیبیم مثله ایله
جار
کی یاور دانه وخته نه بیبیم قار
***
تی آوازه مرا دریـــــــــــایه می چوم
بیجارانه می یــــان به دیل میشین توم
نانی غوربت تورابوم خانه آبـــــــــــاد
می چوم وارش، می دیل سینا زنه بوم
***
مرا ده وامرازه غوربت جوخوسم
خوایم مئ جاجیگا ایشب بوخوسم
ده ورسفتم جه غوربت داده بیداد
چقد بیگانه جا تا صبح نوخوسم!؟
.

۱۳۸۸ تیر ۲۴, چهارشنبه

مشتی، گیلیکی داستان، گیل آوایی

مشتی
 گیل آوایی

هرماله پیش نامو کئ مشتئ دادا همسادان بیشتاوید. اما اروزان مشتی ایجور ده بوبو داره. مشتی پاک تورا بو داره. موللا ماست بیگی، واکفه آدما! خایه خو تومان پیرانا بکنه! مشتی ده خو پالانا تاوه دا شونده کله!
آتویی نیبه کی همه کسه مرا داوا بداره! هیکسه ره یام حرف نزنه! هیکس نانه آخه مشتی یا چی بلا فوتورکسه داره!
مشتی تومامه همسادانا مرا گفتی واگفتی، خنده کودی، شوخی کودی! چی بوبو مشتی آتو خودشه من دمرده داره!؟
تومامه محله مشتی یا شناختی. او سالان کی هلا آخوندان ناموبید، همه تا غوروب مشتی شویی موسیو ویرجا یو خوره ایتا ایستکان زه یی، بازینام آمویی غولام حوسینه دوکان خو زاکانه چکچی هه یی. مشتی خنده تومامه دوکان دارانا واخبردارا کودی کی مشتی بامو داره!
مشتی ایتا دهن داشتی هیزاتا خنده!
مشتی دارو ندار ایتا باله کا بو یو ایتا چانچو. مشتی بازاره جا کی واگردسی آمویی بخانه، اونه زاکان تا مشتی صدایا ایشتاوسته دی، دکفتیدی صارا میان، مشتی پیشاشو. مشتی یا امان نداییدی خو کفشا بکنه! هو صارا من مشتی یا واستی لختا کودی بید! هرچی کی بیهه بو واستی بنابی بیجیر! زاکانه مرا بوشوستی بی. خوجو سه بو انگورو گیلاسا مشتی واسی هویه صارا مئن زاکانه ره تخس بوگودی بی!
مشتی زناکه داد بیرون آمویی کی:
- آخه آ زاکان چره آتو ازازیل بوبو داریدی! امان ندیدی مرداکه لبله بیجیر بایه! تا آمویی زاکانا دوماغا بوسوجانه کی مشتی یا وا بدید، مشتی تشره مرا گفتی:
- چی کار داری زن! بدا راحت بیبید! می خستگی یا اشان جه من فاگیریدی!
خولاصه تا مشتی فارسه ایوانه سر، هرچی کی بیهه بو، بوستی پاک اورشین باورده شندر مندره! بازینام مشتی واسی خو دهانا آب بکشه بی تا نماز بخوانده بی!
مشته خانم خو دیله من گفتی:
- آخه او عرق خوری چیسه! بازین آ نماز خانی!؟ من کی نانم چی خانه! خودا خودش قوبیل بوکونه!
مشتی یام همیشک گفتی:
- چی گی آخه زن! من نمازه بخوانده بدارم! موشته مرا خودایا تاویل دم!
مشتئ خانه یام داستانئ داشتئ! خانه دورا هرچئ حلیبئ گیر باورده بو، دیفار چاگوده بو. خانه سرام کمتر جه حیاط نوبو! هرچئ سیمکایو  حلیبئ روغن، جه شاه پسند بیگیر تا روغنه قو یو روغنه بهار! بیافته پسئ، پاختا کوده بو، خانه درزه دالانا بیگیفته بو!
اوتاقانه دیفارام شاهکار بو! ایطرف آجورئ، ایطرفام آجار دود!  گیله الابه بوکوده! مشتئ آیوانه سوتونانام همیشک گرک جلاسته بو یو رفه سر گمه جان تته رج دیچه ناهابو. پیازو سیرام ویریس دوسته آیوانه نما بوبوسته بو!
صارا من، مشتئ ایتا چاچه چاکوده بو سنگو سفاله مرا. چاه دیفارام مشتئ سمنتئ لوله بنابو. تومامه همسادانام بیده بید کئ مشتئ او روزان کئ کوچانه طاقا چاکودان دیبید، ایتا سمندئ لولا مشتئ گرا دا بو خانه من! بازینام بنابو چاه سر!
آخه مشتئ زنائ همیشک مشتئ جان دکفتئ یو اونه سر داد زه یئ:
- چره آ چاه سر ایچئ ننئ!؟ ایدفا دینئ آ ولوله ازازیل زاکان دکفه دئ چا من! دیمیریدی! آخه ایتا کار بوکون مردائ!
مشتئ چایا چاکوده بو ولئ اونه سر نهانه همیشک ایمرو فردا کودئ. ایتایام کرده خاله داشتئ کئ اونه لچه خوردئ همساده خانه لوجانه که! بازین حلیبئ صدا مرا همسادا وختو بئ وخت بیدارا کودئ!
مشتئ خانه دروازه یام ایتا موران بزه حلب داشتئ کئ اونا جلاسته بو، باد کئ آمویئ خوردئ کس بکس، دروازه یام واز و دوسته بوستئ، بازین اونه صدا آدم جانه مویا راستا گودئ! خیاله کئ دو تا آهینه سربسر فاکه شیدئ!
.
مشتی جانکنشو مشتی زناکه جیوانی شونه مرا، مشتئ زاکان پیللا بوبید. مشتئ سه تا زائ داشتئ. ایتا دختر، دوتایام پسر. هر سه تا زائ درس خان بید. تمامه همسادان آرزو کودید کئ اوشونه مانستن زائ بداشته بید. مشتئ پسران تابستانان کار کودید، مدرسه وختام همساده زاکانا درس دایید. خودشان ایجور خودشانه موشکیلا ایشکیل کودید.
مشته خانمام خوروس نخوانده ویریشتئ تا شب هاتو دو وستی یو کار کودئ. جه کیشخال زن بیگیر تا کاسه ماسه شورئ، جه گیله الابه بیگیر تا ر وبارکنار حصیر شورئ. جه چراغ لوله پاکودن تا مشتئ شندرا پینیک پاره کودنو دختو دوج کودن. بازینام نهار و شام چاکودن بویو زاکانا کیشکا مانستن خو دور جیما کودن!
همه تا رقایبام مشته خانم واستئ بوشوبئ تازه آباد خیرات فادابئ. خورمایو سبزئ یو پنیر و لواش خو مرا بردئ، مردومه مئن توخس کودئ.
مشتئ سر همیشک داد زه یئ :
- آخه بیچاران او دونیا آمئ دسا فاندریدئ کئ آما ایچئ اوشانه خیرات بوکونیم.......
مشتئ یام خنده مرا دکفتئ اونه گبه مئن، گفتئ:
- آخه زن! آ دونیا ویشتایئ! او دونیایام ویشتایئ!؟ آ خودا پس چئ کاره یه!؟ هاچین تانه آمئ خاخورانا عروس بوکونه! بازینام او دونیا جهندمو ویشتایئ آمئ قسمت ببه!؟ پس آن همه گیدئ خودا آتویه، خودا اوتویه! یانئ گوزه گب!؟ یانئ فقط ویشتایئ و جهندمه مئن کون سوجان!؟
مشتئ زناکام بگب آمویئ:
- تئ مرایام کئ نشا گب زئن! تا بیگئ موللا ماست! کوفر گئ! تئ نماز خاندنه مانستن! هاتو تره کته رایئ ایچئ گیلیکئ فارسئ عربئ ، گایئ تورکئ تره گئ! نانم تو چئ......
مشتئ قاه قاه خنده مرا گفتئ:
- لاله زبان لاله مارا حالئ به زن!!!! خودا خودش دانه من چئ گمه! خودایا کئ نشا تئ مانستن گوزبجیبا کودن!!!! خودا خودش ختمه هف خطه زن!!!!!!! مئ خودا شیمئ خودا مرا فرق کونه! شیمئ خودا، آخوندانه خودایه! مئ خودا، فقط مئ مانستن آدمانه خودایه!
اینقلاب بوبو نوبو مشتئ زاکان پیللا بوبیدو همه تان کاره سر شوییدو ایتا پسر توشیبا کار کودئ، اویتا پسرام فرشه گیلان. مشتئ دخترام مالم بوبوسته بو.
مشتئ ایتا پیچه نفس کشن دوبو. مشتئ تا هسا دو دفا خو زناکه مرا بوشوبو ایمام رضا زیارت.
ولئ آ روزان مشتئ ایجور ده بوبو. مشتئ یا هاچین کارد بزه بئ خون نامویئ. هیکس نانستئ مشتئ جا چره ایتا سر و صدا نایه! مشتئ خانه چره آتو ساکیته. هیکسام نییارستئ واورسه، مشتئ یا چئ بوبو!
همه تا پنشنبه، مشته خانم قوران اوسادئ، صارا من خو سر نایئ ، دوعا کودئ. ایجور ناله کودئ کئ خیاله خودایا خایه باوره بیجیر!
مشتئ یام خیال کونئ خایه زیمینو زمانا واکفه! همه کسه مرا قار بو. شبان دوتایئ آیوانه سر جوجو، قوقو نیشتیدئ. آشانه صدا بیرون نامویئ. خیاله کئ مشتئ خانه مورده خاکا فوکودئ بید!
ایتا روز مشتئ خانه جولو، کومیته ماشین به سا، مشتئ خانه درا بزه. مشتئ زن درا وازا گوده. کومیته چئ مالوم نوبو چئ بوگوفته بازین ایتا نامه فادا مشته خانمه دس. تا کومیته چئ پوشتا کوده، زنائ غش بوگوده، دراز دراز بکفته صارا من.
مشتئ کئ آروزان هاچین توره دیوانانا مانستئ، آیه بخانه دینه زنائ غش بوکوده صارا مئن کفته! تاب ناوره، خیال بوکوده زنائ سه کته بوکوده داره بمرده. داد زنه:
- وائ................ مرا فاره سید! مرا فاره سید! مئ زنائ بمرده! آئ داده بیداد! مرا فاره سید...
همسادان فاره سیدئ، مشتئ یا ساکیتا کونیدئ. مشتئ زناکا راستا کونیدئ، ایتا همساده کئ معلمه بازنشسته بو، مشته خانمه دس ایتا کاغذ دینه. اونا گیره خانه، دینه بیچاره زاکانا اعدام بوکودید.
ایتا تیکه پارچه سوجانه ده ، مشتئ زناکه دوماغه جولو داره ده. مشته خانم تا بهوش آیه، ایجور داد زنه کئ آدمه دیلا گورشا کودئ. همساده زناکانام گریه کونیدئ. مشتئ بگب ایه:
- شوما جه کویه بفامستئ دئ کئ مئ پسرانا بوکوشتیدئ؟
همسادان قاقا بیدئ..هیشکئ جورآت نوکودئ ایکلمه حرف بزنید. مشته خانم مشتئ یا گه:
- ده وسته مردائ! ده وسته قایما کودن! ده واستئ همه بفامید چئ آتشئ امه را فوتورکسه! ده بدا بفامید چئ ول بیگیفته گورشا بوسته داریمئ.....
هاتو کئ گفتان دوبو، دو واره جه هوش شه. هر کارئ همسادان کونیدئ، بهوش نایه. مشته خانم ده نفس نکشه یئ.
همسادان مشتئ دورا کونید. معلمه بازنشسته یام همه تانا گه کئ مشتئ زاکانا بوکوشتید. همه تانا فاگیفتید. مشتئ زاکان همه تان پر بکشه ده بوشوده.....
نامه یا گیره همه کسه ره بولند بولند خانه. همه تان فامیدئ کئ مشتئ دخترام زندانه مئن بوکوشته دئ.
ایتا گفتئ:
- فدایئ بو..
اویتا گفتئ:
- موجاهد بو
ایتا یام هاچین نامه یا معلمه بازنشسته جا فاگیفته، دو واره بخانده، خیال کونئ کئ باور نتانستئ بوکونه. آرام آرامه گفتئ:
- آخه اشان ده کی ییدئ!؟ وائ..................
همه بفامستئ بید که مشتئ دخترا زندان اعدام بوکودیبید. نامه من بینویشتئ بید کئ مشتئ دختر، دختر اعدام نوبوسته!
هاتو گفتان دیبید،قاقا بوسته مشتئ یا فاندرستان دیبید. همه تانه چوم خیاله ول گیفتان دیبید پاک جنگلا بیگیرانید.
مشتئ شواله کشن دو بو.

تمام

گیل آوایئ

1 فوریه 2000

۱۳۸۸ تیر ۵, جمعه

چوم واکون نیشتن گونایه، گیل آوایی

چوم واکون نیشتن گونایه
نوامبر 2007
دیل دمرد ماتم سرامِن مملکت خربستگایه
ده واسی میدان دکفتن گاب دکفت ایران فنایه
هانده شوم آیه بخوانده مورده خور گِه قارقار
رابرا مردن دمردن سربجیر خون ده برایه
وسته آنقد چا دکفتن پاک دمردیم وای وای
حاکیما بود کوسمشنگان میلت اینگار ده پلایه
رادکف گردن شکستن کی نیبه تی نانو آب
کم فچم ماتم بیگیر ایران هاچین خربستگایه
آی ریفقان وخته وخته دس بدس دان راه دوار
کلماجین موللایه رهبر گر بشه هرکی خو رایه
خون دوارست مملکت بسکی بوبوسته زاره زار
ده واسی میدان دکفتن جنگلی تی را نمایه
ایرثه میرزایه ویریشتن های نوا بوستن خراب
پاک دمردیم گریه زاری مملکت چارچرخ هوایه
تا نیبی بیگانه با من خر نیبه تی سر سوار
دولتو رهبر پیله گاب هرکی هرکی خون برایه
چوم واکون ایران بوبوسته خاوران آی داد داد
وخته میدان دادخوایی ویشتا سوفره بی پلایه
گیل آوایی را دکف سرپور بدوش جنگل تی یار
مردومه ارسو دکفتا چوم واکون نیشتن گونایه
.

۱۳۸۸ خرداد ۱۳, چهارشنبه

بوشویی

بوشویی

تو دانستی کی می دیل تی موبتلا یه بوشویی
تی واسی گورخانه یه گریه صدایه بوشویی
تو دانستی نیگیره هرماله دیل بی تو قرار
بی وفا سنگ بزه یی بشکسه پایه بوشویی
تو دانستی کرا پاک واهیلا بم سر به هوا
دپاچه می چومه وارش دیمه پایه بوشویی
تو دانستی دیمیرم ارسو به دریا تی واسی
بنایی هامما بیگیفتی گیل آوایه بوشویی
تو دانستی کی تره بم هاچینه خانه خراب
تورو دیوانا گودی تی موبتلایه بوشویی
گیل آوایی کرا تام توم بزه شه صد تا خیال
تی خیالا دواره هیزار بلایه بوشویی

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲۸, دوشنبه

سه تا دیگه چاردانه، گیل آوایی

1
تی عکسا کی بیدِم، دیل ول بیگیفته
بازین دیل تی خیالا سر بیگیفته
نانی دیل واهیلا بوسته بوبو لات
چومه وارش دیله بالا بیگیفته

2

چقد واستی شبان بی تو نشم خواب
دمردم پاک مرا بردان دره آب
بوبوسته بی تو می کار گریه زاری
نی یه هی کس بگه چره بیداری!؟

3

بوگفتم یاره ناما تا بشم خواب
بیدم می دیم پرا بردان دره آب
کرا مایو ستاره پاک بوبون قاق
جه می شب واهیلا بوستن نوشون خواب
.

سه تا چاردانه، گیل آوایی

سه تا گیلیکی چاردانه
گیل آوایی
1

شبان دیل قاقه تی گرمه نیگایه
روزان قاقه تی او کتله صدایه
هاتوکی چاچه دم کیشکا دیهه ناز
می دیل واهیله تی نازو ادایه

2

خیالا چو زنی، خوابا بری شی
ستارا نی مره، مایا بری شی
خایم تا کی دوارم تی خیالا
می جانا شه زنی، یادا بری شی

3

شبانه بی کسی، بردن تی نامه
نیویشتن های تره، با ارسو نامه
تره واهیلا بوستن، بون هاچین داد
بیدین دوری میان، آخه چی دابه!؟
.

۱۳۸۸ اردیبهشت ۱۲, شنبه

زَباله، گیلیکی داستان، جه گیل آوایی


زَباله
گیل آوایی
جولای 2007
هلند


روخانه آب ابریشما مانستی. گوسکا خو دسه پایا وازا گوده سینه ابا دوبو. لانتی نیمیز گیره واشانه مئن گوسکایا پاستان دوبو تا اونه دمه چک فارسه. آب لاکون تته رج رورخانه کول افتاب گیفتان دیبید. زباله بو زباله!

چیچیر گا گلف خوشکا بو چوقال گیله سر ایجور دو وستی کی خیاله گورشا بون دره. لالیکی داره جور چیچی نن میتینگ داشتیدی. گوماره والش هاچین آدما واهیلا گودی . کره کروف زباله جان جیک نزه یی. بیجارکولا ایجور واشا گودوبو کی نشاستی برنجه مرا سیوا گودن.

برنجان حیسابی وروز باموبید. جوکوله وخت ده بوگذشته بو. برنجانه مئن سوروف بوبو بو ایتا آدمه قد. پاک خیاله افتابه مرا لب بلبا شون دیبید! زباله بو زباله!

دور دوره شر پوشته بوبو بیجاره کول، شه- کل بزه گاب برنجانا ناجه مرا فاندرستان دوبو. کوتامه جور واشاده حصیر گیله مرده رافا ایسابو. توسه دارانه لچه زلزله لاب عالمو آدمه سرا بردان دوبو. زباله بو زباله!

بیجار کوله سر نیشته بو دور دوره شر راشی یا فاندرستی. زلزله امان ندایی. گاگلف چی چی نی صدا لالیکی داره لچه زلزله مرا بوگو بیشتاو داشتی. چیچیر خوشکابو بترکسه گیله سر ایجور دو وستی کی اونه دئنه ره آدم واستی قاقا بو چوم بودوختی بی اکه جستن کونه واشانه مئن.

زباله هوا بد جوری آدما جوم جوم گودی. زباله خواب، زباله تام توم بزه همه جیگا، زباله تسکه کوتام. واشانه سر دیل چسبه اگه ایتا پا بداشتیبی!

همیشک خو پئره جا بیجارانا پاستی، ایجور خوره انگاره گیفتی. بیجارانه مئن لاب آویرا بوستی. ایجور دراز دراز خو ریفقه مرا کفتی کی هیشکی نتانستی بفامه بیجارانه برنجه من دو نفر جوخوفته نا.

ده نتانستی تاب باوره. ویرشته بو پاک خواستی بیجار کولا دورسینه. آکه آکه ناشتی که جه را بایه اونا فوتورکه. خوره خوره خیالا شوبو یو نقشه کشه یی کی اگه بایه چی بوکونه و چوتو بوکونه.

خیالا شوبو خوره گفتی هاتو بامو درازاکونم اونا فوتورکم. ایتا پیچه فکرا شویی یو گفتی :

- نه بختره توندا کیتی فونقوسم. واهلم کی آرام ارامه بایه می ویرجا بینیشینه. اونا ورا شو پسی کشا گیرم. اونه دسانا می دسه مئن بیگیرم. اونه مویانا بوبکشم. اونا خوشا دم. اونه لبانا فه وه رم. اونه جولا ماچی باران بوکونم. اونا می ور درازا کونم. اونه جی جی یانا اودوشم. اونه جانا به می جان بچسبانم. ایجور اونا کشا گیرم کی پاک ایتا بیبیم. می سینا چسبانم اونه سینا. می لبانام اونه لبانه سر. می شکما ایجور چسبانم اونه شکما کی اونه نرمی یو گرمه جانا می تومامه جانه مرا حس بوکونم. بازین دوتا پایا واکونم.......
ایدفایی ایسه فکراشو گه خومرا:
- آتو کی یک دو سه هاما فوسونجانا کنم!
خنده مرا آوه جا ده خودشا:
- هاتو گابکی نیبه کی! واستی بازام نوقولدانه هوایا بدارم!
اویدفا کی هول هولیکی فوقوفته بو! کوکو واگردسه شیشندازا بو بو! خورا هیزار جوری توفو لانت بوگوده بو. هانه واسین خو حواسا خواستی جیما کونه کی ده اوتو گابکی نزنه هاما ایجور دورسینه کی گابام اگه بوبوستی بی جیجا بوستی!

هاتو خوره گفتی یو واگفتی. مانده صدا بیجارانا ده وارسته بو. گاب زالاش باورده روخانه آبا خواب دئن دوبو. گاگلف مانده صدا مرا ایجور م....................ا گودی کی آدمه دیل گورشا بوستی.

خواستی ویریزه بشه گابا ببره روخانه کول آب بده. مانده ده زالاش باورده خورا ایجور تورا گوده بو کی خیاله خواستی ویریسا ورسینه. گاب، خو شکه-لا فاندرستی، پاک خیاله آه کشن دره.

فوروز بامو برنجان، داره ناجا داشتیدی. آلوچه داره لچه چندتا آلوچه جانه ساق در ببردیبید جه اون همه دبه که! آقوز دار پاک چینا بو بو. آقوز داره لچه داره پا بمانسته بو سیا بوبو. هاتو ایجور جلاسته بو که ایتا باده مرا کفتی جه شاخه.

آنجیل دارا هیچی وان جه بو. انجیل دار آولی دار بو کی پاک چینا بوستی قلناران خوردنه ره. پیله باقلا ده برسه بو. ها روزان واستی باغام پاک چینا ببه. کره روف عزا بیگیفته بو. باقلا باغ کی پاک چینا بوستی، کره روف آوارا بوستی. واستی واش ماشانه مئن جوخوفتی بی .

لانتی گوسکا یا فوتورکسه بو خولاصه. گوسکا داد روخانا دوارسته بو. لانتی پور ده ننابو گوسکایا فه وره. چی چی نی کرا ایجور چیچیلاسا فوتورکسه بو کی چیچیلاس امان نیافته خورا جیویزانه.

ایتا پیسه کلاچ جه دور باموبو آقوز داره لچه بینیشته بو. اونه دومه جا ایتا پر جلاسته بو. مالوم نوبو چی بلایی اونا فوتورکسه بو. شایدام اینفر گیل گوده یا سنگ اندازه مرا بزه بو تا اونا فورانه جه خو سامان.

ری- که دانه، دور دورشر راشی یا پاستی. ده اونه دهانه جا لابیل فو ووستی. خوره خوره گه:
- کور خیاله آمون ناره !

ده هاچین واکف داره. گابه دوما چوم دوجه. گابه دومه جیر جلاسته چاقو چل لا فاندیره. خورا واپیچه. ده هاچین سگه مانه. ده رام نوکونه. ده پاک خو پالانه تاودا شونده کله! آخه چره نایه لاکیتاب!؟ خوره خوره داد زئن دره.
هاچین گورشا بون دره. ول بیگیفته داره.
- آگه بایه فادم والیسه!
خوره خوره گه.

خیالا شو داره. گه کی :
- آگه والیسه بختره. بازین منام اونا می کش والیسم. خورم. اونا هاچین ایجور اودوشم کی ده پاک ول بکشه. لانتی مانستن اونا واپیچم هاتو کی اونه داد بیرون بامو اونه پایانا واکونم .........

جه دور کوره که دانا پیدا به. نازه مرا آمون دوبو. ایجور چین چین کوتا دامنا والای دایی کی پاک رقصا دوبو. بیجارمرزه سر نازه مرا خو پایا نایی یو مویانا فادابو باده دس. برنجانه گوشه فاره سه یی تا اونه شانه سر. گیله کور پاک خرامان خرامان جه هویه نازه مرا، ره که دیلا ببرده بو. جه دور ره کا خیاله والیشتان دوبو.

ری کرا پرا گیفتان دوبو.

کلاچ قار قار کونان پر بکشه. چی چی نن ایدفایی همه تانی لالیکی داره جا ویریشتید. کره روف گوماره واشانه مئن آویرا بو بو. آب لاکون دکفتید آبه مئن. لانتی درازه ویریسه مانستن روخانه آبه مئن را دکفت. قورباقا روخانه کوله جا بجسته آبه مئن. گاب خو شه -کلا دورسینه بو. مانده واز و ولنگا دوبو. زلزله صدا ده نامویی.

ری کا هاچین شه بزه بو، خو تومانا هیستا گوده بو. پاک خیاله کی دیمیشته بو. کور جه دور برنجانه مئن، بیجار مرزانه سر خرامان آمون دوبو.
ری قاقا بو کورا فاندرستی!
- ایمرو مرا ترا دوبه!
خوره گه.
بازین تام بزه کوره کا ناز ده خو چومانه مرا.
کی کی ناره فارسه اونه دمه چک!

تمام
گیل آوایی
جولای 2007

۱۳۸۸ اردیبهشت ۲, چهارشنبه

چارچرخ هوا بوستاندره

گورشابی، آتش گیری یاربی وفا بوستان دره
های گیری انگاره تی یارام بلا بوستان دره

چوم کرا فونچین ندن یارا خیاله مئنئ ناز
وامرازه بیداری تئ سر بی کولا بوستان دره

های کرا شی یاره نازا یاربوبوسته پیله لات
ترکمه یارام تیشین خالی پلا بوستان دره

بی نوخون جوش زئن دری یارام ایسه کوره پیچا
کم بینیش واهیلا بو دیل گورشه کا بوستان دره

گاب دکفته روزیگاره تو کرا بی جان فدا
کی دپرکی فاندری تی یار چی ها بوستان دره

گیل آوایی چوم واکون تی یار نیبه هرماله پا
وسته هر که فاندری چارچرخ هوا بوستان دره

فارسی:
داغ می شوی،  آتش می گیری، یار دارد بی وفا می شود
هی تداک می بینی یار تو هم دارد بلا می شود
چشم روی نگذار یارت را در خیال ناز نده
بیداری به آدم نمی آید سر تو دارد بی کلاه می شود
هی نازِ یار را می روی یار سر به هوا شده است
یارِ حرف گوش نکنِ تو انگار نه انگار دارد می شود!
بیهوده دلشوره داری یار قدر ناشناس است
کم بنشین حیران بشو دل دارد داغ داغ می شود
روزگارِ هر که هرکه است تو  داری جان نثار می شوی
چه وقت بخودت می آیی یار چه ها دارد می شود
گیل آوایی چشم باز کن کم پیش می آید که یار همراه بشود
بس است هر که را نگاه می کنی دارد وارونه می شود!
. 

۱۳۸۸ فروردین ۲۸, جمعه

مشکل وبلاگ شورم برطرف شد

به آگاهی خوانندگان می رسانم که اشکال پیش آمده در وبلاگم برطرف شده و وبلاگ شورم با داشتن بیش از چهارصد مطلب کماکان به صورت گذشته در اختیار شما قرار دارد
برای رفتن به آن می توانید همینجا کلیک نمایید
نشانی وبلاگ نخست من چنین است:

ناله غمگنانه مکن

دلا به خلوت خود ناله غمگنانه مکن
هوای همدلی شوخه دلبرانه مکن
نیابی کس که نهان وعیان یکی دارد
فریب چشم سیه را چنین ترانه مکن
شکست یار چو جامی فتاده از دستت
چنین وفا چه کنی وصف عاشقانه مکن
شبان بی کسئ ات را بباده دل خوش دار
و این شبان سیه را چنان فسانه مکن
گذشت رسم وفا روزگار بی مهریست
هوای دلبری یار پر بهانه مکن
ترا که ماه شبت ناز پر فریبش بود
به شکوه رخ نگشاید به ره نشانه مکن
به مرغ رفته زلانه دلا چه دارئ چشم
پریده رفته زکویت دگر بهانه مکن
دلا چه مئ شودت ناله ناله هر شب وائ
به اشک نیمه شبت یاد آنچنانه مکن

ناتمام

من که می سوزم در این دلتنگی ِ کابوس وار
ره چه می داری به رویم، نیست حتی یک سوار

گرد و خاکی گر که دیدی، هست سوز ِ انتظار
ای دریغا غربت و جشن غریبانه بهار

نازنینم، ساز کن آن مهربانی های خاک
دل فراوان تنگ ِ یک عطر ِ شکوفه از دیار

من چه گویم جز هم آوا با نواهای تو ام
با تو در این بی بهار ِ دور مانده از بهار

فینگی منظومه - بخش 2


فینگی بخش دو

بازین کرا مارا کونه گوز بجیب…………ماره پولا هائ فاگیره نه خو جیب
شه خیابان تا بیدینه خو یاره…………….یار نانه فینگئ اونه واستئ زاره
همش ایتا شلمان کش پا ایسه……………هیشکئ نانه فینگئ کئ رافا ایسه
سیبیچکایا موشته نیهه جیبه من………….پاک خوره نام در بوگوده رشته من
فینگه ایتا نام بنا توخمه ایشکن…………..اویتا کرا هائ دوخوانه رابیشکن
هاتو هیزارتا نام نیهید فینگئ سر………..فینگئ یو توخمه ایشکن و فیللئ سر
ایتا کرا گه خومه سر پیته یئ…………..اویتا کرا گه شالیکئ تیکه یئ
ایتا آیه فینگئ یا نام نه پوتار……………اویتا کرا نام اونا نه زهرا مار
ایتا کرا فینگه دوخوانه شاپور…………..اویتا کرا فینگه دوخوانه بافور
فینگئ ها ایسمانه مرا لیسکا به…………بازین ایتا فیللئ مرا هیستا به
مردومانه فینگئ دیوار کوتایه………….چاره ناره فینگئ هاچین پلایه
هرکئ جه راه آیه زنه فینگئ سر……….خاک بسرام فینگئ یا نه سر بسر
عاقیله آدم کرا دیوانا به……………….بپخته آنجیلام ببه کالا به
فینگئ ره پاک آدمه دیل گورشا به………آخه چره فینگئ ایتا فوش نده
فینگئ آگه هرچئ ببه خاک بسر………..خو ماره ره فینگئ ایسه گول پسر
آخه نانم چره آتو رابا به……………...فینگئ چره هیچئ مرا گابا به
ایروز کرا پارکه مئ یان نیشته بوم……..فینگئ مرا تنهایئ گب زن دوبوم
هاتو بوگفتمه جه دار و دیوار…………تاکئ ببه فینگئ مئ امرا ندار
بیدم کرا فینگئ هاچین آتشه……………کونامجان کونه کرا را بشه
ایوار بیدم فینگئ کرا ویریشته………….دارو درخته من خوره جیویشته
نانم چره فینگئ دوما بیگیفتم…………..هرجا بوشو اونه دوما بیگیفتم
بیدم کئ خو شلان قوزا وازا گود………ایتا گوماره پوشت کرا شاش بوگود
تو نوگو بیچارا کرا توندا گیفت………..هیچئ نوگفته خو گبا درزا گیفت
خنده مرا تاکئ بایم واگردم……………فینگئ یا وا بدم مره بگردم
بیدم کرا فینگئ ایسا تماشا…………….ایتا قشنگه کوره رافا ایسا
فبنگه بیدم آ پا اوپا هائ کونه…………قشنگه کوره مرا بائ بائ کونه
هائ کرا خو دور و برا فان دره ………بازین نانئ کورا چوتو فاندره
پاک ده هاچین تورو خیالئ بوبو………..کورا بیده فینگئ چئ حالئ بوبو
تو نوگو رئ هاچین خورا پرکانه ………کور انا دس تاودا خودور گردانه
فینگه بنا او لیسکه کور سره کار……….هاچین نیگا کونه اونا راه دوار
تاکئ کوره شولوغئ من گوما به……….فینگئ آیه خانه کرا خولا به
واز و ولنگه مرا شه بخانه……………چاچه دیمه لقد زنه تئ یانه
داده مرا گه آخه مار بمردم……………تا آکه وا تنها آیا بگردم
هاچین مرا خانه میان ناز دیهئ…………بجائ نازدان مرا تو زن ندئ
آخه چره نیشئ مره خاسکارئ…………تا آکه واستئ مرا تو بدارئ
من مگه واستئ تره دختر ببم ………….تئ دخترام ببم نوا مردا بم
زائ کرا پیلله ببه واستئ بشه …………تاکئ خودش زائ بیگیره خو کشه
نه کئ همش خانه ببم تئ بپا…………..اربا خوچم مگه ببم داره پا
من ده بمردمه کرا تنهایئ…………….ایوار نیبه واورسئ زن نخوایئ
فینگئ هاتو ماره مرا گب بزه…………موشته مرا مورغه لانه سر بزه
ایوار بیده مورغه لانه وازا بو…………کولوشکن و کیشکانه ره را واوو
کولوشکنام غمزه مرا راه دکفت……… کیشکا هاچین بال وانه گوده بکفت
خوروس کلائ پر بزه آیوانه سر………کیشکا بودو وسته حصیرانه سر
فینگئ خو حرفانا خوره بوجو وست……خوماره اخمانا بیده بودو وست
کولوشکنو کیشکانا جا جا بوگود…….لانه درا موشته مرا جوفتا گود
مرغه لانا ایجور کرا دوسته………..خودش کرا پاک دو پهلو بجسته

ادامه دارد

۱۳۸۸ فروردین ۲۶, چهارشنبه

چاردانه

تی خاطرجمع نارم با توسیوای
اگرچی بی وفــا می ورجا نایی
هاتو تی امرایم هم خوابو بیدار
چقد آخه بگم کُویا ایســــــــایی
.

نامون درم كی بگم من چياچيا بوکودم - گیل آوایی


نامون درم كی بگم من چياچيا بوکودم
تقی كولا به نقی سر هاما سيا بوکودم

نامون درم كی بگم چم چينم ويا پرچين
بوبوسته لاب ده ازازيل هاما هوابوکودم

نامون درم كی بگم غوربتانه غوربته من
بزه به گابه گو شمشير كيا بيا بوکودم

نامون درم كی ايفاده مرا بدم سوسو
هاما بگم بی دینيد من چياچيا بوکودم

می ديل ده واهيلا بو راه درم كرا باسر
بايم بگم كی دمرده كرا وفا بوکودم

آمون درم كی بگم من ديلا بزم دريا
دباخته دارو ندارا می تنگا وا بوکودم

ده دوری جا بوبومه واهیله دمرده راب
چی تورابوم كئ مرا جه وطن سيوا بوکودم

گيل آوايی كی دمرده بيده وطن بيداد
خو سينا فكلاشه گِه من چي ره هورا بو کودم


30آوريل2004-هولند

می مرا تو چوم فوچين آ روزيگارا دئن نشا - گيل آوايیمی مرا تو چوم فوچين آ روزيگارا دئن نشا
انهمه ویشتانه زاره، ارسو وارا دئن نشا

ایجگرا بو جنگله بولبول، فتاشتد داره بال
قولقا گيفته جنگلو سوزه هوزارا دئن نشا

پِنزاری مولللا بوبوروزی رسانه گيـله مرد
توف به آعالم كی آ شـونده گومارا دئن نشا

مورغه دانه بو آمی ايشكور آمی چمپا برنج
چوم فوچين سـفرانه سر خالی تی يانا دئن نشا

دس فارس بیم كسكسا روزانه سخت يـاور داهان
داب بوبوست بیگانا بون، بیگانه کارا دئن نشا

جنگلانه پاكچينا بو خون كرا گريه دَرَد
جنگله گيلانه بی ميرزا هارایا دئن نشا

گيل آوايی سینه اورشین، چومه ارسو خون فیشان
پهلوانه گورشا بوسته سر به دارا دئن نشا
فارسی
با من چشمانت را ببند این روزگار را نمی شود دید
این همه گرسنۀ زار، اشک ریزان را نمی شود دید
صدای ضجه دارد بلبل جنگل، شاخه های درخت را بریده اند
ماتم گرفته جنگل و دردناکیِ اندوه جنگل را نمی شود دید
ملای پنج زاری روزی رسانِ گیله مرد شده است
تُف بر این عالم که این بیشۀ پر شده از گیاه هرز را نمی شود دید
آمادۀ کمک  به یکدیگر بودیم، یاری دادن بهم در روزهای سخت
بیگانگی رسم شده، کارهای بیگانه وار را نمی شود دید
جنگلهای تماما بریده شده  دارند از درد خون می گریند
جنگلهای گیلان را بدون صدای فراخوانِ میرزا نمی شود دید.
گیل آوایی سینه چاک کن، اشک خون از دیده بیافشان
پهلوانِ داغ شده بر سر دار را نمی شود دید

آموندری تی مرا ایپچه او دلارا باور

آموندری تی مرا ایپچه او دلارا باور
ایتا پیچه ککجو ولگه سیر کوارا باور

آموندری کراصحرا دکف بزن کیشخال
بازین مره بتانستی او عطره خاکا باور

بوشو بیچین ایکشه تو چوچاقو خالی واش
زمین طیاره میان مئ کوچیکئ یادا باور

آموندری مره فورشانه جان باور پیغام
جه بادو شورم و دریا مئ خاطراتا باور

آموندری بوشو اول بگرد آمی باغا
بازین مره ایتا موشته ولش گومارا باور

آموندری تو واکون صوندوقه لیباسانا
تره میرم مره ایپچه او عطره نابا باور

آموندری تو باور هرچی از مئ گیلانه
ایموشته سرده پلایو مئ قالنهارا باور

اگه تانی تو بگرد شنبه بازار و بولوار
بازین جه موسیو مره ایپچه زهره مارا باور

گیل آوایی همیشک چوم برا ایسا قاقه
خراب ببه آ ولایت مره می خاکا باور
سپتامبر 2004هلند
فارسی:
درای می آیی برایم کمی از آن دَلار بیاور
یم کمی شاهی، برگِ سیر، تره بیاور
داری می آیی برو در حیاط خانه جارو بزن
سپس برایم  توانستی آن عطرِ خاک را بیاور
برو یک بغل چوچاق[1] پونه بچین
از میان زمین طیاره[2] یادِ کودکی ام را بیاور
داری می آیی برایم از ماسه ها پیام بیاور
از باد، شبنم و دریا خاطرات مرا بیاور
داری می آیی اول برو در باغ بگرد
سپس برایم یک مشت تمشک از بیشه بیاور
داری می آیی صندوق لباسها را باز کن
برایت می میرم برایم کمی آن عطر ناب را بیاور
داری می آیی تو هرچه از گیلان من است بیاور
یک لقمه پلوی سرد، غذای پیش از نهار را بیاور
اگر می توانی شنبه بازار و بولوار[3] را بگرد
سپس از موسیو برای کمی از آن زهر مار[4] را بیاور
گیل آوایی همیشه چشم به راه است
خراب شود این ولایت برایم خاک مرا بیاور
[1] چوچاق نوعی سبزی معطر و  خورشتیِ صحرایی ست که بصورت خودروست.
[2] محوطه ای چمنزار در ورودی انزلی ست که به این نام خوانده می شد. در رشت هم چنین جایی به همین نام بود که مسابقات فوتباش برپا می شد و خود من هم از آن خاطره دارم. داستان کوتاهی با همین خاطره  نوشته ام.( اگه دنبازید شمه را فوقوسیم)
[3] شنبه بازار و بولوار دو جای معروف شهر انزلی اند. گیلکی نیست که از این دو جا خاطره نداشته باشد!
[4] زهرمار کلمه رمزی برای عرق بود که از یاور همیشۀ ما در سالهای سیاه جمهوری اسلامی، بوده اند. درود بر همه ارمنیهای ما که خیلی از آنها آموخته ایم.

بخش نخست از چهار بخش منظومه گیلکی " فینگی "

فینگئ
منظومه گیلکئ

از: گیل آوایئ

گوش بوکونید جه سرنوشته فینگئ..........هاچین نیگید فارسئ مراچئ مئ گئ
نام آنه شین فینگئ خو ماره ره مرد ........پئر آنه شین خیلئ زماته بمرد
گردالویه تو خوره فینگئ بئ شات .........گا گلفان تورا به لاب پیله گاب
زنانه مچه لاله تورب خالئ آب .............خیال کونه واستئ ببه پیله لات
فینگئ ره روزیگار گدا بهاره ..............هرچئ کونه نانئ چئ بد بیاره
جوفت زنه تاک کرا آیه فینگئ ره .........ده سره سام بیگیفته زندگئ ره
ایروز بیدم فینگئ هاتو آخما گود ...........پاک تورا بو جه مردومان قار بوگود
بوشو بینیشته داره جیر کولا بو ............هاچین خیالاتئ خوره تورا بو
غیضه مرا خو دستانا موشتا گود ...........بوگوفته قورصه مرا لاب گورشا گود
نه یار مره یارئ بوگود تا هسا ..............نه دار مره سایه بوگود تا هسا
کوفتا بو زندگئ مره سر بسر ................هرچئ بلایه چره آیه مئ سر
خوره خوره تنهایئ گپ زن دوبو ...........نانم چره قاپاس خو سرزن دوبو
تاکئ ویریشته بشه اون بخانه ...............خو ماره ره ایپچه لوقاز بخانه
داده مرا خانه درا وازا گود .................بانه بیگیفت خو داهانا وازا گود
بیخودئ هائ واکفته جانه مارا .............هاچین خوره فوش دایئ خولئ دارا
آیوانه جور فینگئ بیگیفته بانه ..............مارا واکفته بزه هانده چانه
خو کونه مانه پینیکا پارا گود ...............شلواره درزا بیگیفته وازا گود
پاک ده آلوغ قوپه بنا فینگئ سر ............شانه بزه مویا چاگود ووشمه سر
خو دوماغه وینیزکا پاکا گود ................دس آسینا خو دسه دسمالا گود
مارا محل ننا بوگفت کخ بوگود .............سوزنا خو ماره ره ده نخ نوگود
مار کرا گفتئ آنا رئ نخ جوکون ...........مئ چوم کرا ده نیدینه تو جوکون
فینگئ کرا محل ننه خو ماره................هائ کرا بازئ کونه با خکاره
لابیل فوگود آیوانه سر کخ بوگود ..........بازین خو ماره سوزنا نخ جوکود
خو ماره ورفینگئ هاچین بلایه ............مردومه ور بئ دستو پا پلایه
خانه میان فنگئ به لاب ازازیل ............خو لیباسا همش کونه چل و گیل
فینگئ کرا داد زنه هائ خو ما ره ..........هائ کرا گه مئ مار چره نداره
فینگه واورسه اونه مار چئ بوبو ..........چره تئ اخمان آتویئ جیر بامو
چره تئ امرا کرا گب زن درئ .............هاتو هوایئ کرا شیب زن درئ
فینگئ کرا جیواب نده ناز کونه .............لیسکا کونه هاچین خوره واز کونه
بیچاره مار شورو کونه ناز داهان .........خو پسرا نازه مرا آب داهان
ناز کئ دیهه فینگئ کرا زاکا به .............قند کرا ده فینگئ دهان آبا به
هائ خورا شه آینه مئ یان فان دره ........شانه زنه خو لابیلا فه وه ره
همساده خانه اینفر لوده یه ...................فینگئ مرا شیشه یو گیل گوده یه
فینگئ یا ماسکا چاکونه خانه من ...........تا کئ آیه فینگئ صدا خانه من
فینگه کرا گه کئ خو دس براره ...........هاچین کرا خیاره سر درا ره
فینگئ دوماغ آفتابه ره لوله یه .............گابه گو ماله که ره ایتا خوله یه
فینگئ هاتو همساده یا ایشتاوه .............ناز ده هاچین فینگئ ره لاب کوفتا به
خو ماره ور هاچین شیرا به ...............همساده حرفانه مرا پیرا به
فینگئ ایتا زاکه بئ دسته پایه ..............خانه مئ یان فینگئ هاچین بلایه
گاگلفان خو مویا شانه کونه ................آینه مئ یان فینگئ نانئ چئ کونه
خو ماره ره لیسکا بو هائ ناز کونه .....مثله ایتا گوسکا کرا واز کونه
ایدامه داره