۱۳۹۳ آذر ۷, جمعه

سه تا گیلیکی چاردانه فارسی واگردانه مرا - گیل آوایی

1
خیاله کوترا هانده سرا دام!
واکودم یادانه بالا،  پرا دام!
پیالا دس بیگیفت هانده ایسم قاق
نیمیزگیره چومه ارسُو، گرا دام!
فارسی
کبوتر خیال را باز رها کردم
بالِ یادها را باز کردم، پرواز دادم
پیاله به دست گرفته، مات هستم
اشکِ چشم نیمه باز را روان کردم!

2
می ونگا کی دانه اونکی ایسه قاق
اونی کی واهیله خو دیل داره داغ
مثاله داره وارجین بشکسه خال
هاچین خون وارشه هی جا ناره ساق!

فارسی
گریه ام را چه کسی می داند آن کس که حیران است
آن کس که سرگشته است در دلش داغ دارد
مانند درختی که خُرد و هیزم شده،  شاخه اش شکسته
فقط خون باران است، هیچ جای سالم ندارد.

3
شبانا پیسخاله دیلا زنی چو
مثاله ول بیگیفت چولا زنی فو
گیره ول سر فوروز آره تی رافا
نانی سوجه سیا به میثله تی مو
فارسی
شبها دل کوچک را تحریک می کنی
مانند چوب کبریت آتش گرفته فوت می زنی
شعله می گیرد و سر فرود آورده چشم به راه تو

نمی دانی می سوزد، سیاه می شود مانند موی تو
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر