۰۴ فروردین ۱۳۹۲

گیلآواز سه تا گیلکی چاردانه مرا - گیل آوایی


بیشی تو من چی واستی بی تو  به سم
تو نه سی بی تو کی دانه من کی سم
تی واستی یه کی من واستی ببم قاق
ناویره بی تو من چی واستی به سم!
فارسی:
تو بروی من برای چه بی تو بمانم
تو نباشی، بی تو چه کسی می داند کیستم
برای توست که من باید حیران بشوم
وگرنه بی تو من برای چه باید بمانم
.
بازام می دیل دکفته تو نیهی شی
مرا هانده تو کپچی فان دری شی
کرا دابه نهان، شون، لیسکا بُون، قار
تونام بیگانا بی بیگانا بی شی
فارسی
باز هم به دلم افتاده که تو می گذاری می روی
مرا باز لب ور آمده نگاه می کنی می روی
رسم است که جا گذاشتن، رفتن، لوس شدن، قهر
تو هم بیگانه می شوی بیگانه می شوی می روی
.

مرا یافم تی ور،  بی تو آویرم
هاچین دریا غمه مئن وا دیمیرم
تو می دریا تو می ساحل تو می موج
بکفتانا مانم وینرشته میرم
فارسی
با تو خود را می یابم بی تو گم هستم
در یک دریای غم باید غرق شوم
تو دریا و ساحل و موج منی

افتاده ها را می مانم بی تو بلند نشده می میرم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر