۱۲ اسفند ۱۳۹۱

نیایش نوروزی 1392 - گیل آوایی


نیایش نوروزی امسال من
گیل آوایی
دوم مارس 2013


ای سرآغاز من، ای انجــــام من
ازتو، باتو باشد هر فرجــــام من
ای نشـــــــــــــانِ پرشکوهِ میهنم
ای همیشه همدل وُ جــــان وُ تنم
ای تو آغــــــــازِ شکفتن، زیستن
ای همه هســـــتی به مهر آمیختن
ای نمادِ بودن وِ هستی وُ شـــــور
ای شرارِ زندگی، مستی، ســرور
ای که هر پندار پــــــاکی را رهی
ای که هر پــــــاکیِ پاکان را بِهی
ای که تو گفتار پـــــــاکم می دهی
ای زخود کردار پــــــاکم می دهی
ای تو گرمی بخش شــــور زندگی
ای که رقصِ آتش ات بـــــــالندگی
ای به سرخی زردی ام رامی بری
ای زهر جشن وُ ســروری برتری
ای همه سرخ وُ سفید وُســــــبز من
ای به راهت هیمه سازم جان وُتن
ای که سورَت سوریِ هر سال من
ای سرورت بخت من، اقبـــال من
ای که میراث نیـــــــــــــاکان منی
ای که زیبایی ایــــــــــــــران منی
بــــــــا تو ام نوروز، جشن میهنم
از تو دارم هرچه از ایــــــــرانیَم
آمدی، خوش آمدی نـــــوروزِ من
ای اهــــــوراییِ من، پیـــروز من

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر