۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۱

چارتا چاردانه - گیل آوایی

نانی کی ونگو ناک بی تو می کاره
می چومانام همیشک ارسو واره
خییالا شون تی امرا بون بوبو داب
جه دوری دیل ایدونیا ناجه داره
2 
غمانا گم تونام می امرا بیشمار
فوخوس هرتایا ایتا ایتا دخشار
بازین فاندر چره با می دیله لات
پیالا امرا  گم دوری جا بسیار
3 
شبانه غوربتام تنهایی دابه
جه ارسو دیم هاچینه هیسته آبه
دمرده دیلمانی خاندنو داد
چومانه ناجه شون ایشب بخابه
4 
هاچین می گفتنو تی ایشتاوستن
مثاله گابه لاته مئن دوستن
دَرَن دشته میان های دادو بیداد
مره گفتن نهایو گورشا بوستن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر