۱۷ مهر ۱۳۸۹

می ماره کتله صدا ره می دیل هاچین تنگه - گیل آوایی

آویرا بوسته نیــــــــــگاره می دیل هاچین تنگه
می ماره موشته پــــــلاره می دیل هاچین تنگه

زالاش بـــــــاورده کرا ناجه ناجه غوربته مئن
می ماره کتله صـــــــداره می دیل هاچین تنگه

می دیل خایه دکفم پابرانده باغه می یــــــــــان
ایموشته ســــــــیروکواره می دیل هاچین تنگه

بایید میداد فاره سید تا نوبوستمه خــــــالی آب
کی دازو واشـــو گوماره می دیل هاچین تنگه

ده لاب تــــورابو زنم می سرا به چوبو چکال
می مچه قورسه نـــاویره می دیل هاچین تنگه

شبانا ساحیـــله کش پاک مثاله واشکسه لوتکا
شبانا مالا صـــــــــدا ره می دیل هاچین تنگه

گیل آوایه واسوخستن نشا بوبوست پیله لات
(چره مرا واکفی تا دینی کونم فریاد)
می رشته پورده بوساره می دیل هاچین تنگه

گیل آوایی هاچینه گورشه کا زنه فریاد
می قرماقو می روباره می دیل هاچین تنگه!

برگردان فارسی
برای نگاه گم شده دلم براستی تنگه
برای لقمه پلوی مادرم دلم براستی تنگه
له له می زنم درغربت از حسرت
برای صدای دمپایی چوبی مادرم دلم تنگه
دلم می خواهد پا برهنه بیافتم در باغ
برای یک مشت سیر و تره دلم براستی تنگه
بیایید به دادم برسید تا از دست نرفته ام
که برای داس و علف هرز و بیشه دلم براستی تنگه
دیگر دیوانه شده ام سر به هر چیزی می کوبم
دهنم بسته است( تودار هستم) وگرنه دلم براستی تنگه
شبها کنار ساحل درست مثل یک قایق شکسته
برای صدای شبانه ماهیگر دلم براستی تنگه
برای چه گیر می دهی تا می بینی فریاد می کنم
برای پُلِ بوسارِ رشت دلم براستی تنگه
به گیل آوایی دست نمی شود زد لات شده است
( چرا به من گیر می دهی تا می بینی فریاد می کنم)
برای پلِ بوسارِ رشتِ من دلم تنگه
گیل آوایی داغ داغ شده دارد داد می زند
برای قلاب ماهیگیری و رودخانۀ رشت دلم براستی تنگه

۲ نظر: