۱۳۹۷ شهریور ۹, جمعه

گیلغزل با برگردان فارسی: خیلی وخته نیشتاوستم تی صدایا بی وفا- گیل آواییWednesday, March 25, 2009
خیلی وخته نیشتاوستم تی صـدایا بی وفا
شاید از خاطر ببردی گیل آوایا بی وفا
پوزماته چوم برایم بیشـتاوم تی پا صدا
لیسکابوستی جا دیهی کتله صدایا بی وفا
های کرا قاقا بمه با می پیاله تی خـیال
تو جیگیفتی آ زمانه تی وفایا بی وفا
دابه پاک هرکه دینی بوسـتاندره کوره پیچا
تا اکه به سم تی رافا، تی خودایا بی وفا
وستاکون تسکه دیـلانا چومبرا نان وای وای
روزو شب چـوم اینتظاری تی صفایا بی وفا
ول کشه دیل تا دپرکه ان همه تامتوم ایســان
تا آکه، را، فاندرستن، یاره پایا بی وفا
گیل آوایی ازتوگه هر یارو قارا باگولاز
وامرازه دستانه دس بی دسـکلایا بی وفا

.

فارسی:
خیلی وقت است که صدایت را نشنیدم بی وفا
شاید از خاطر برده ای گیل آوا را بی وفا
زمان زیادیست چشم براهم صدای پای ترا بشنوم
لوس شدی، صدای دمپایی چوبی ات را پنهان می کنی بی وفا
هی مات می شوم با پیاله ام و خیال تو
تو در این زمانه وفایت را دریغ کردی بی وفا
رسم  است انگار هر که را می بینی بی چشم و رو می شود
تا کی منتظر تو بمان خدای ترا بی وفا
بس کن چشم به راه گذاشتنِ دلتنگها را، وای، وای
روز و شب چشم انتظاری، صفای ترا بی وفا
شعله می کشد دل تا از لب فروبستن وُ ساکت ماندن
تا کی چشم به  راه دوختن، پای یار را بی وفا
گیل آوایی سرافرازانه از تو می گوید با هر یارِ غار
به دستِ دستها نمی  آید بی دست زدن بی وفا
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر