۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

هاسا گیلچامه: تاسیانی - گیل آوایی

تی عکسه قابه
می شب پاسی

تی تی سوسو آیه
لیسک
درجه که جا
والای ده باد نیمیزگره

تورا به خیال
خوروسخان فاره سه

چوم ناجه ایشماره
تی دئنه ره
دباخته خاب!

هان!

فارسی:

قابِ عکسِ توست
شب نشینیِ من

ستاره به رُخَم می کشد
لوس
از پنجره
باد دزدکی می جنباند

دیوانه می شود خیال
خروسخوان نرسیده ( کنایه از بامداد )

چشم حسرت می شمارد
برای دیدنت
خواب باخته!

همین!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر