۱۳۹۴ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

هاسا گیلچامه: دیپیچه مسته مانستن توره باد - گیل آوایی

مستا بو باد بازام
دیپیچه دارو درخته ولگانا
لیسکا بُو ابرا ببرد
آفه تابه دمه چک

هاچینه لوچان زنه پابوزگیره
گوسکا واشانه می یان وازو ولنگ

کویی لوو سایه دیمه
واپیچسته کره روف

لالیکی داره تمش
زلزله جوخوفتنه
چیچینِنه ماچه لوس
جه آ خال،
تا به اوو خال!

شُور شُوره نُوبه توله آبه چکه
روخانه آ کُول اوو کُوله دس فارَس

دیپیچه مسته مانستن توره باد
چی خوشا ده آفه تاب
چومانه تازه جه خاب!

ترجمه فارسی:
باز مست شده است باد
به برگهای درختان می پیچد
ابرهای لوس شده را می برد
تا دست رسِ آفتاب

بیهوده چشم کج می کند مار
شلنگ اندازیِ غورباعه در میان علفها

زیر سایۀ ساقۀ کدو
کی پیچد مار( مارِ بومی گیلان)

خارهای درختِ خاردار[1]
زنجره پنهان شده
بازیِ گنجشک
از این شاخه
تا آن شاخه

صدای چکۀ آبِ گِا آلود در کانال چوبیِ آب بر!
دسترسیِ این سوی رودخانه به آن سوی رودخانه

مانند مست بادِ دیوانه می پیچد
چه بوسه می دهد آفتاب
چشمهای تازه از خواب
[1] Gleditsia Caspica=لیلکی یا لالیکی دار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر