۳۱ مرداد ۱۳۹۱

دوتا چاردانه تاسیانی جا - گیل آوایی
بیگیفتم یاده بالا پر بزِم پر
بوشوم هرتاخیالا در بزم در
می دیلام ول بیگیفت جه ونگو می داد
بزم درجکا کش های سر بزم سر
( دراسانا بیگیفته سر بزم سر )


برگردان فارسی:
بالِ یاد را گرفتم پر زدم پر
به هر خیال رفتم در زدم در
دلم هم آتش گرفت از گریه و داد من
پنجره را بغل کردم سر زدم سر 
( چارچوب در را گرفتم سر زدم سر - سر کوبیدم سر!)


خیالا چو زنم شب چوم نیشه خاب
تی ته نا فاندرم می دیل به بی تاب
هاتو کورم کلاچم ونگ زنم داد
خیاله شب گیره می ارسویا قاب

برگردان فارسی
شب خیالم را تحریک می کنم چشمم خواب نمی رود
ستاره ها می نگرم دلم بیتاب می شود
هیمنطور چشم بسته مثل تیر در تاریکی داد می زنم
انگار که شب اشکهای مرا قاب می گیرد

گیل آوایی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر