۱۳۹۷ خرداد ۲۹, سه‌شنبه

گیلیکی هاسا چامه:ايتا طرح - گیل آوایی

پوشته پوشته
ايساده
پوشت به پوشت
پاك مثاله داره ولگ
هاچينه جنگليدی
دوگوديد كويانا رخت

شب كرا شاخانا وارجن دره
خو تيجه دازه مرا

كرا سل خوابا دره
گوسكا آوازه مرا

شب بيگيفته
كرا بئ وختِه
هاتو
توخسا دره!

تام بزه گورخانه
تركه
شب
كرا زاله ترك بوستان دره

فارسی:
چامۀ اکنون/شعرِ اکنون
یک طرح
.
پُشته پُشته
هستند
پشت در پشت
انگار مانند برگهای درخت
درست همچون جنلگند
کوهها را لباس پوشانده اند

شب شاخه ها را در هم می شکند
با داسِ تیزَش

آبگیر( مرداب) خواب رفته است
با آواز قورباغه ها

شبگرفته
شومی را
همینطور قسمت می کند!

دم فرو بسته رعد و برق
می ترکد شب
دارد زهره ترک می شود!
شنبه 29 خرداد 1389

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر