۱۳۹۶ اردیبهشت ۹, شنبه

آویرا بوسته نیگاره می دیل هاچین تنگه = برای نگاهِ گم شده دلم تنگ است - گیل آواییآویرا بوسته نیــــــــــگاره می دیل هاچین تنگه
می ماره موشته پــــــلاره می دیل هاچین تنگه

زالاش بـــــــاورده کرا ناجه ناجه غوربته مئن
می ماره کتله صـــــــداره می دیل هاچین تنگه

می دیل خایه دکفم پابرانده باغه می یــــــــــان
ایموشته ســــــــیروکواره می دیل هاچین تنگه

بایید میداد فاره سید تا نوبوستمه خــــــالی آب
کی دازو واشـــو گوماره می دیل هاچین تنگه

ده لاب تــــورابو زنم می سرا به چوبو چکال
می مچه قورسه نـــاویره می دیل هاچین تنگه

شبانا ساحیـــله کش پاک مثاله واشکسه لوتکا
شبانا مالا صـــــــــدا ره می دیل هاچین تنگه

چره مرا واکفی گورشه کا زنه فریاد
می قرماقو می روباره می دیل هاچین تنگه
!

گیل آوایه واسوخستن نشا بوبوست پیله لات
می رشته پورده بوساره می دیل هاچین تنگه


ترجمه فارسی:
برای نگاهِ گم شده دلم تنگ  است
برای کته ی لقمه شده ی مادرم دلم تنگ است

له له می زنم از حسرتها  در غربت
برای صدای دمپاییِ چوبیِ مادرم دلم تنگ است

دلم می خواهد پابرهنه بیفتم در حیاط خانه
برای یک مشت برگ سیر و تره دلم تنگ است

بیاید بدادم برسید تا از پا نیفتادم
که برای داس و علف و بیشه دلم تنگ است

دیگر دیوانه شده سرم را به خس و خاشاک می زنم
تو دار هستم وگرنه دلم تنگ است

مانند قایق چوبی در همه شکسته ی ساحل
برای صدای شبانه ی ماهیگران دلم تنگ است

چرا به من گیر می دهی وقتی فریاد می کنم
برای قلاب ماهیگیری و رودخانه ی رشت دلم تنگ است

به گیل آوایی نمی شود دست زد حسابی لات شده است

برای پل بوسارِ رشتِ من دلم تنگ است
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر