۲۰ بهمن ۱۳۹۵

کوچی شعر- گیل آوایی

تی یادا کشاشون
واهیله نیگایه یو خابا دباختن
هاچین تیتی یانا ایشماردن
چوم پیله نزئن
وای چی شا کودن وختی
تاسیانی ایتا کوه به
می کُوله سر!

فارسی:
یادت را بغل کردن
نگاه سرگشته است و خواب را باختن
فقط ستاره ها را شمردن است
چشم بر همم ننهادن.
وای چه می شود کرد وقتی
دلتنگی کوه می شود
بر شانه های من.
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر