۰۲ اسفند ۱۳۹۵

انتشار مجموعه گیلغزل " لوچان " به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری - گیل آوایی


انتشار مجموعه گیلغزل " لوچان " به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری
گیلکی زبان مادری و فارسی زبان ملی من است
.
چند نشانی برای دانلود کردن کارهایم به زبان گیلکی به مناسبت 21 فوریه روز جهانی زبان مادری،
لوچان، مجموعه ای از غزلهای گیلکی با ترجمه فارسی
http://www.mediafire.com/file/oq2i17752fjc3yy/luchan-gilghazal-folks-sonnet-gilavaei.pdf
.
http://www.mediafire.com/file/ni4mtddyl102022/gilaki_short_poems-jukul_gilavaei.pdf
.
http://www.mediafire.com/file/a45tf5ay5sp4raa/IranianFolks-quatrain-katkataz-gilchardaneyan-gilavaei.pdf
.
.
ایرانه سبزه نیگین ( منظومه های گیلکی)
.
هفتا بیجار ( چاردانه های گیلیکی)
.
کوتام (مجموعه مجموعه داستانهای گیلکی)
.
داره پا (چاردانه های گیلکی)
.
تسکه دیل (غزلهای گیلکی)
.
کولاکت ( مجموعه داستانهای گیلکی)

۲۹ بهمن ۱۳۹۵

ترا می چومه جا فان-دِر بیجاره نازا بیدین گیلغزل با ترجمه فارسی - گیل آوایی


ترا می چومه جا فان-دِر بیجاره نازا بیدین
بیجاره نازو  بجانه کرشمه رازا بیدین

می چومه جا ترا فان-در هاتو کی بم تره قاق
جه تاسیانی می دیل دیلمانی سازا بیدین

ترا می چومه جا فان-در کی بی توو بم خالی آب!
هیزارتا ناجه هاچین قاقه چومه وازا بیدین!

می چومه جا ترا فان-در ایسی هاچین ایتا ماه
لوچان زنی ناویره تی چومانه نازا بیدین

هاچین هاچین تره بوستان درم مره پیله لات
تی خابه جا کی دپرکم می چوم  گولازا بیدین!

گیل آوایی بی نوخون  جوش زنه، ننا ده وفا
فتاشته داره پسی تیجا بوسته دازا بیدین!
. 
فارسی:
ترا از چشمان من ببین، ناز شالیزار را ببین
نازِ شالیزار وُ رازِ کرشمه ی برنجها را ببین
از چشمان من ترا ببین همچین که برایت حیران می شوم
از دلتنگی در دل من دیلمانی ساز کردن را ببین
ترا از چشمان من ببین که بی تو بی دست وُ پا هستم( بی عرضه ام)
با هزار حسرت فقط چشمِ حیرانِ باز را ببین
از چشمان من خودت را ببین که درست یک ماه هستی
چشم از من به قهر بر می گیری، ناز چشمانت را ببین
بیهوده بی دلیل برای تو دارم لات می شوم
از خوابِ تو که بیدار می شوم، بالیدن(افتخارکردن) را در چشمم ببین
گیل آوایی بیهوده در جوش و  خروش است، وفا دیگر نیست
پس از بریده شدن شاخ و بال درخت، تیز شدنِ داس را ببین
.

۲۰ بهمن ۱۳۹۵

کوچی شعر- گیل آوایی

تی یادا کشاشون
واهیله نیگایه یو خابا دباختن
هاچین تیتی یانا ایشماردن
چوم پیله نزئن
وای چی شا کودن وختی
تاسیانی ایتا کوه به
می کُوله سر!

فارسی:
یادت را بغل کردن
نگاه سرگشته است و خواب را باختن
فقط ستاره ها را شمردن است
چشم بر همم ننهادن.
وای چه می شود کرد وقتی
دلتنگی کوه می شود
بر شانه های من.
.