۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

ایتاگیلچاردانه!- گییل آوایی

چره دیل غورصه چوم دریا نوبونه
چره دیم قورصه دیل غوغا نوبونه
هیتو کی سربیجیره جنگله راش
چی وستین گیله مرد میرزا نوبونه!

فارسی:
چرا دل غصه، چشم دریا نمی شود
چرا دهان بسته و محکم است(کنایه از توداری و سکوت ) دل غوغا نمی شود
اینطور که سر افکنده است راشِ جنگل
برای چه گیلمرد میرزا نمی شود!


راش یکی از درختان بلند جنگل ست

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر