۱۳ مرداد ۱۳۹۵

هاساگیلچامه: واهیلی - گیل آوایی

کشاشو سالانه سال
تی یادا اورشین کودنو تی چومانا قاقا بوستنه
اگه
ارسو واهله

دیفار کپچا کوده جه می واهیلی
می تومامه نیگایه تی عکسه قاب
ترا یافمه می آویری مئن!

هان!

فارسی
سالهای سال یادت را گشتن و به چشمانت خیره شدن است،
اگر
اشک بگذارد

دیوار اخم کرده از سرگشتی ام
تمامِ نگاه من است قاب عکس تو
ترا می یابم
در گمشدگیِ من!

همین!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر