۲۱ مرداد ۱۳۹۵

دوتا هاساگیلچامه: واگردانه روزیگاره! / هاچین- گیل آوایی

سیاکلاچه خاندن
داره لچچه
شوم بوو یو ایچی تفاق دکفتن!

خانه لوجانِکه سر
 کشکرته صدا بوو
خوش خبری!

هاچین باد بوبو خاک
سالانه  ساده دیلی!
اسا ده نامو خبرانِه دیل واهیله
بی کلاچ
بی کشکرت!

واگردانه روزیگاره!
توو فوتورک
من فوتورک
آدم آمه جا
نِه پا بگوروز!

وای کی  آدمه سره سگه سر
هاچین ایتایه
سگ کوشی
 آدم کوشی!

هان!

فارسی:
خواندنِ کلاغ سیاه بالای درخت
شوم بود و یک چیزی روی دادن( اتفاق افتادن)
بالای بادگیر خانه صدای زاغی
خوش خبری بود

درست خاک شده است باد
سالهای ساده دلی
حالا دیگر
دل نگرانی هست و سرگشتگی
برای خبرهای نیامده
بی کلاغ
بی زاغی

روزگارِ وارونه است
تو حمله کن
من حمله کن
آدم از آدم پا به فرار می گذارد
وای که آدم با سگ برابر شده است
سگ کشی
آدم کشی!

همین!

2
هاچین
.
هاتو خیاله گرده گیجو تی یادا چوو زئن
رادوراسته یو
موسافره دیلو آویرابوسته جا
تی ایسانو نِسانه
دیله جوم جوم کودن
شون بمانسته داره
فاندرستن رایا تا چوم دکف
راواشانه یو
تی رافایی خاش می گولی
تسکه رایا شونو هی جا فان رسئن!
هاچین!

فارسی
همینطور خیال را گشتن و یادت را تحریک کردن
راه را پشت سر گذاشته وُ
دلِ مسافر وُ جا گم شده
بودن نبودنِ توست
وسوسه کردنِ دل
رفتن مانده است
نگاه کردن به راه تا چشم کار می کند
علفهای راه هست وُ
انتظارِ توست استخوانِ گلویم
راه دلگیر را رفتن و به هیچ جا رسیدن!
بیهوده!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر