۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هاساگیلچامه : بیجار - گیل آوایی

بیجارانه واشاده سفره
تا چوم دکف.

کوتام 
بیجارانه چومه.

رخشان کشه مترسی
چیچیننه چاپلا

کوندوجه آپا اوپا
بج دواره سراشو

چی شناق باموخته بیجار
نشاکاره بیدریغی جا!

فارسی
سفرۀ پهن شدۀ شالیزار
تا چشم کار می کند
آلاچیق چشم شالیزار است
شکلک در می آورد مترسک
دست زدنهای گنجشکان
انبارِ برنج این پا آن پا می کند
از سقف بگذرد برنج
چه قدردانی آموخته شالیزار
از بی دریغیِ شالیکار!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر