۱۳ مرداد ۱۳۹۵

دوتا هاساشعر - گیل آوایی

خاکه وارش
هیسته واش
ولگ والای  خوره
وارشه رابه جا

هیسته چیچیر* پاستان دره
آفتاب دتابا
اسا نودو
اکه بودو
.
فارسی
بارانِ ریز
علفهای خیس
برگ  تاب می خورد
از سرازیر شدن باران
مارمولکِ خیس دارد  می پاید
تابش آفتاب را
حالا ندو
کی بدو**

* چیچیر=>چوچار = مارمولک
** کنایه از بیتابی برای دویدن/گریز
2

جوم نوخوره تام بزه زلزله
چیچینی ولگانا اورشین کودان دره
چیچیلاسه دیل دکفت اونه ناف
زلزله چیچیلاسا فان دره
چیچیلاس زلزلا
چیچینی  ره چرچره
اوشونه جوم نوخوردن!
فارسی
سکوت کرده زنجره جنب نمی خورد
گنجشک برگهار را دارد به هم می ریزد
تۀ دلِ سنجاقک خالی شده است( ترسیده)
زنجره  به سنجاقک نگاه می کند
سنجاقک به زنجره
خوش به حالِ گنجشک است

نجنبیدنِ آنها!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر