۰۶ شهریور ۱۳۹۵

کو را شا شون هاتو کی دیل آویره - گیل آوایی

کو را شا شون هاتو کی دیل آویره
خایه عالم جه تی ارسو دیمیره
تی دیله کی خانی گوسن دوخونی
جه هیلوی دیل تیشین وا ول بیگیره!

فارسی
کجا می توان رفت همینطور که دل گم شده است
می خواهد عالم از اشک تو غرق شود
برای دلِ تو که گوسندوخون* می خوانی
از هیلوی دلِ تو باید آتش بگیرد


*هیلوی یکی از آوازهای پرسوزِ گیلکی ست. گوسن دوخون= فراخواندنِ گوسفند، یکی از گوشه  های آوازیِ گیلان  است.

۲۶ مرداد ۱۳۹۵

هاساگیلچامه : بیجار - گیل آوایی

بیجارانه واشاده سفره
تا چوم دکف.

کوتام 
بیجارانه چومه.

رخشان کشه مترسی
چیچیننه چاپلا

کوندوجه آپا اوپا
بج دواره سراشو

چی شناق باموخته بیجار
نشاکاره بیدریغی جا!

فارسی
سفرۀ پهن شدۀ شالیزار
تا چشم کار می کند
آلاچیق چشم شالیزار است
شکلک در می آورد مترسک
دست زدنهای گنجشکان
انبارِ برنج این پا آن پا می کند
از سقف بگذرد برنج
چه قدردانی آموخته شالیزار
از بی دریغیِ شالیکار!
.

هاساگیلچامه: داره پا - گیل آوایی

فچم فچمه
پامتتانا دمخته شون دره
دسانا سکت بوکود
راشی واشان تا چکره
پیچ پیچ کودان دره رادوار:
پاکچینا به باغ
راستا کونه کمر داره خال
داره لچچه ایتا مانه
داره پا*!

فارسی:
خمیده خمیده
جاهای پا را زیرپا گذاشته می رود
دستها اهرم کرده
علفهای راه تا زانو
دارد پچ پچ می کند رهگذر:
میوه های باغ تماماً چیده می شوند
بر بالای درخت یکی باقی می ماند
نگهبان درخت!
.

*داره پا یا نگهبان درخت، به آخرین میوۀ درخت گفته می شود و آن هم چنین است که هنگام چیدن میوه ها، یکی را بالای درخت باقی می گذارند تا میوه دادنی دیگر نگهبان درخت باشد و پرباری ای دیگر!

۲۴ مرداد ۱۳۹۵

گیلغزل بازام دیل بیگیفته می گیلانه ایرانه ره - ویدئو و ترجمه فارسی- گیل آوایی


بازام دیل بیگیفته می گیلانه ایرانه ره
بازام تورابوسته می دیل رشته جانانه ره

بازام واستی "هیلوی" بخانم ببم تسک-هاوار
هاچین واهیلا بو بوارم می لاجانه ره

بازام وا بشم می خیاله مرا لنگرود
بنم سر می خاکا بخانم اسیرانه ره

بازام واستی رشته خیابان بگردم آویر
می زاکِه دوخانم بگم رشته کوچانه ره

بازام ول بگیفتم جه دوری جه می خاطرات
هاچین جان شواله کشه می بیجارانه ره

بازام دیل ازایل بوبو رادکفت گورشه کا
خیابانخوسانه سوجه پابراندانه ره!

بازام وخته خاندن بامو دیلمانی هوزار
دینی غوربته جا تورا بوم می ایرانه ره!؟

گیل آوایی وسته چقد ارسو آه!؟
نوکون بی قراری تی یاران آویرانه ره!

فارسی
باز هم دل گرفته برای گیلانِ ایران
باز هم دیوانه شده دلم برای رشتِ جانان
باز هم باید " هیلو" بخوانم بشوم سکوت هوار
تماماً سرگشته شده ببارم برای لاهیجانم
باز هم باید با خیالم برود لنگرود
سر بگذارم روی خاکم بخوانم برای اسیرانم
باز هم باید خیابانهای رشت را بگردم گمشده
کودکی ام را صدا بزنم برای کوچه های رشت بگویم
باز هم شعله گرفته از دوری از خاطراتم
درست شعله می کشد جانم برای شالیزارانم
باز هم دل بازیگوش حرف گوش نکن شده را افتاده داغ شده
برای خیابانخوابها می سوزد برای پابرهنه ها
باز هم وقتِ خواندن دیلمانی ضجه وار آمده
می بینی از غربت دیوانه شدم برای ایرانم!؟
گیل آوایی بس است چقدر اشک آه!؟
بی قراری نکن برای یاران گم شده هایت!


هاتو بی چاکون واکون ناهان درم می وبلاگه مئن. بازین دوو واره ایتا دس کشم ها گیلغزله سر تا اونه وزنا چاکونم!!!

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

دوتا هاساگیلچامه: واگردانه روزیگاره! / هاچین- گیل آوایی

سیاکلاچه خاندن
داره لچچه
شوم بوو یو ایچی تفاق دکفتن!

خانه لوجانِکه سر
 کشکرته صدا بوو
خوش خبری!

هاچین باد بوبو خاک
سالانه  ساده دیلی!
اسا ده نامو خبرانِه دیل واهیله
بی کلاچ
بی کشکرت!

واگردانه روزیگاره!
توو فوتورک
من فوتورک
آدم آمه جا
نِه پا بگوروز!

وای کی  آدمه سره سگه سر
هاچین ایتایه
سگ کوشی
 آدم کوشی!

هان!

فارسی:
خواندنِ کلاغ سیاه بالای درخت
شوم بود و یک چیزی روی دادن( اتفاق افتادن)
بالای بادگیر خانه صدای زاغی
خوش خبری بود

درست خاک شده است باد
سالهای ساده دلی
حالا دیگر
دل نگرانی هست و سرگشتگی
برای خبرهای نیامده
بی کلاغ
بی زاغی

روزگارِ وارونه است
تو حمله کن
من حمله کن
آدم از آدم پا به فرار می گذارد
وای که آدم با سگ برابر شده است
سگ کشی
آدم کشی!

همین!

2
هاچین
.
هاتو خیاله گرده گیجو تی یادا چوو زئن
رادوراسته یو
موسافره دیلو آویرابوسته جا
تی ایسانو نِسانه
دیله جوم جوم کودن
شون بمانسته داره
فاندرستن رایا تا چوم دکف
راواشانه یو
تی رافایی خاش می گولی
تسکه رایا شونو هی جا فان رسئن!
هاچین!

فارسی
همینطور خیال را گشتن و یادت را تحریک کردن
راه را پشت سر گذاشته وُ
دلِ مسافر وُ جا گم شده
بودن نبودنِ توست
وسوسه کردنِ دل
رفتن مانده است
نگاه کردن به راه تا چشم کار می کند
علفهای راه هست وُ
انتظارِ توست استخوانِ گلویم
راه دلگیر را رفتن و به هیچ جا رسیدن!
بیهوده!


۱۳ مرداد ۱۳۹۵

ایتا گیلچاردانه - گیل آوایی

اوچینه ارسو شب، تی تی جه می چوم
مثاله شورمو هیسته بجه توم
هاتو پرپر زنه دیل شب می چوم قاق
دیله آوازه پاک تسکه دیله بوم!

فارسی:
ستاره شب اشک برمی چیند، از چشمم
مثل شبنم و نشای خیسِ برنج
شب دل همینطور بیتابی می کند، چشمم مات
آوازِ دل است گویی پومِ دلِ تنگ ( صدای دلِ تنگ!)


هاسا گیلچامه: تاسیانی - گیل آوایی

تی عکسه قابه
می شب پاسی

تی تی سوسو آیه
لیسک
درجه که جا
والای ده باد نیمیزگره

تورا به خیال
خوروسخان فاره سه

چوم ناجه ایشماره
تی دئنه ره
دباخته خاب!

هان!

فارسی:

قابِ عکسِ توست
شب نشینیِ من

ستاره به رُخَم می کشد
لوس
از پنجره
باد دزدکی می جنباند

دیوانه می شود خیال
خروسخوان نرسیده ( کنایه از بامداد )

چشم حسرت می شمارد
برای دیدنت
خواب باخته!

همین!


هاساگیلچامه: واهیلی - گیل آوایی

کشاشو سالانه سال
تی یادا اورشین کودنو تی چومانا قاقا بوستنه
اگه
ارسو واهله

دیفار کپچا کوده جه می واهیلی
می تومامه نیگایه تی عکسه قاب
ترا یافمه می آویری مئن!

هان!

فارسی
سالهای سال یادت را گشتن و به چشمانت خیره شدن است،
اگر
اشک بگذارد

دیوار اخم کرده از سرگشتی ام
تمامِ نگاه من است قاب عکس تو
ترا می یابم
در گمشدگیِ من!

همین!


دوتا هاساشعر - گیل آوایی

خاکه وارش
هیسته واش
ولگ والای  خوره
وارشه رابه جا

هیسته چیچیر* پاستان دره
آفتاب دتابا
اسا نودو
اکه بودو
.
فارسی
بارانِ ریز
علفهای خیس
برگ  تاب می خورد
از سرازیر شدن باران
مارمولکِ خیس دارد  می پاید
تابش آفتاب را
حالا ندو
کی بدو**

* چیچیر=>چوچار = مارمولک
** کنایه از بیتابی برای دویدن/گریز
2

جوم نوخوره تام بزه زلزله
چیچینی ولگانا اورشین کودان دره
چیچیلاسه دیل دکفت اونه ناف
زلزله چیچیلاسا فان دره
چیچیلاس زلزلا
چیچینی  ره چرچره
اوشونه جوم نوخوردن!
فارسی
سکوت کرده زنجره جنب نمی خورد
گنجشک برگهار را دارد به هم می ریزد
تۀ دلِ سنجاقک خالی شده است( ترسیده)
زنجره  به سنجاقک نگاه می کند
سنجاقک به زنجره
خوش به حالِ گنجشک است

نجنبیدنِ آنها!
.