۱۸ تیر ۱۳۹۵

هاسا گیلچامه، جه ایتا هولنده مئن خیالاشُونو گیلانه ره واهیلا بون!!! - گیل آوایی

آ سال تا اوو سال، سالاسال
توله آبه ساز
گوسکا آواز
لانتی فوتورکستن!
توم، جوکول، فوروز بامو بج
دیل زنه کشاشُو، مست
جه آ چوم دکف تا اوو چوم دکف!
شندره مترسکه رخشان کشئنو واشانه رقص، سوروفانه* سوسو!

هانده بیجار مانه تسک
اشکلانام اونه رونما!

فارسی:
این سال تا آن سال، سالهای سال
سازِ آبِ گل آلود است
آواز غورباغه
یورشِ مار!
نشای برنج، برنج نوبرانه، برنجِ رسیده
ناز می دهد در آغوش رفته، مست
از این چشم انداز تا آن چشم انداز
شکلک در آوردن مترسکِ ژنده است وُ رقصِ علفهای هرز، پُز دادنِ شبه برنج!

باز شالیزار می ماند در سکوت و تنهایی
رونمای شالیزار می شود ساقه های مانده از دروی برنج!سوروف گیاهی شبیه برنج است که در شالیزار میان برنجها می روید. اسم فارسی اش را نمی دانم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر