۱۹ تیر ۱۳۹۵

تاسیان-هاساگیلچامه - گیل آوایی

دارانه تام زئن
جنگله اوخانه
می سینا فکلاشئنو واهیلی.
.
تاسیانی اوچینه چوم
فوچه
یادانا رقصا دانو
ولگانه مانستن
بادا دیل بدا
.
چوم فیشانه
دیمه سر مانه اروسُونه پا مته!

هان!

فارسی
دم فروستنِ درختان
هوارِ جنگل است
سینه چنگ انداختن وُ سرگشتگی.
.
دلتنگی بر می چیند چشم
بسته
یادها را رقص دادن وُ
دل دادن به باد
مانند برگها
.
چشم می ریزد
بر گونه جای پای اشکها می ماند!

همین!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر