۱۷ تیر ۱۳۹۵

تابستانه هاسا چامه! - گیل آوایی

قوپپه بنا کشکرت
داره لچچه دبکه فانرس!
ولگانه جوخوسبازی یو آفتاب دتاب


چی هاچین لیسکه کارا دره
پیسه کلاچ!


تام بزه زلزله آ پا اوپا دره
خاندنه ره!
زباله یه زباله!
فارسی
لانه گذاشته است زاغی
بر بالای چوب نرسُ* درخت
قایم باشک بازیِ برگهاست وُ تابیدنِ افتاب


چه بیهوده دلقکانه ادا در می آورد
کلاغ خاکستری!


دم فروبسته زنجره این پا آن پا می کند
برای خواندن!
نیمروزِ داغ است نیمروز داغ!
.
* دبکه را که به فارسی چوب نوشته ام، تکه چوبی ست که با آن برای انداختن میوه یا ضربه زدن به چیزی استفاده می کنند. همسانِ دیگری اگر یادم آمد، خواهم نوشت!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر