۱۳۹۵ تیر ۱۷, پنجشنبه

هاساچامه - گیل آوایی

چوم دکف سبز
شه دپاچه واش
هیسته پامته تته رج
مرزانا دوارسته
گوشاگوش بج

شلانقوزه وُرسفته ویریس
دساسین آی تا بوجور اوی تا بیجیر
رخشان کشه کپچاکوده مترس
هاچین!
وازو ولنگا دره جینجیریجیس
بی ترس
جه مترس!

هان!

فارسی
سبز تا چشم کار می کند
شبنم می پاش علف
جای پای خیس ردیف شده
مرز میان شالیزار سرشار
گوش تا گوش برنج

کمر بسته پاره طنابِ حصیری
آستین یکی بالا یکی پایین
شکلک در می آورد مترسکِ لب و لوچه کج کرده مترس
بیهوده!
کنجشکِ کوچک شلنگ اندازان است
بی ترس
از مترسک.

( نانم دوروست فارسی واگردانمه یا نا!!!!؟؟؟)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر