۱۳۹۵ مرداد ۶, چهارشنبه

تاسیانی - گیل آوایی

می خیالا گردم
تنایه وامجم
شب می ارسُو ایشماره
درجه  که مثالو شورمه رابه
جه چوم
تا
مچه
هاچین رو باوردمه خیالا
توره ابرو سرسام بیگیفته باد
تنایه فوقوسم دسدسی هاچین
هان!

فارسی:
خیالم را می گردم
میان تنهایی جستجو می کنم
شب اشکم را می شمارد
ماجرای پنجره می ماند وُ سرازیر شدن شبنم
از چشم
تا
چانه
بیهوده خیال را بهم ریخته ام
ابرِ دیوانه  وُ بادِ سراسیمه شده
تنهایی را یورش می برم خودخواسته بیهوده

همین!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر