۰۹ مرداد ۱۳۹۵

هاتویی می رشته ره - گیل آوایی

هاتویی می رشته ره:
کرا دونیا لوچان، می رشت نیگایه
می رشت شهرانه دونیایا نما یه
جه پاریس، رم، نیویورک، بارسلونا،
می رشت هرماله جوفت ناره ایتایه
!
.

۰۸ مرداد ۱۳۹۵

گیلغزل سفر خیالی به رشت با برگردان فارسی - گیل آوایی


خیال میشین تورابو غوربته جا ایرانم
دوو واره واهیلابوسته هاچینه گیلانم

بوشو دارم کرا می رشت می زاکی سالان باز
هاچین بوبوسته ازازیل جه پابراندانم

یوهودی تپه چره شاعمو کوچه جیرباغ
مگه تورا بومه سالانه سال اویرانم

نه! خیالا شومه بازام رشته مئن بوبوستم زای
بیگیفته کوچیکانه سر ساغریسازانم

هاتو مانه کی ایسام چللاخانه، آفخرا
بازین سومابیجارم یا کی چاربرارانم

سمیعی مسچده را سنگفرشه سر نم پا
جه خاریمام دوارسته حصیرفوروشانم

دوکانانا هاتو قاقم مره بوبوستم لات
چوتو  دو رایی دیپیچستمه!؟ کی میدانم!

هاتو مره ایسامه پورده سر روباره آب
بیگیفته قرماقا می دس  توره دیوانانم

چوتو بوبو چی بوبو هانده پاک بوبوستم زاک
ایجور کی مدرسه شو ول ولانه کوچانم

هاتو خیالا وامختان درم، آویره نیگا
جه جانسپار بوشو استلخ کرا روبارتانم

روبار کنارا بیگیفته بوشومه پورده عراق
دباغیان نوشو، دانشسرا خومیرانم

هاچین تورانا مانم گردمه ایسم بم قاق
بازین کی واخوبا بم یاده می ریفقانم

آکه می زاکی دوارست!؟ آکه جیوانی!؟، وای
می شهره مئن ایسامه پس چره آویرانم

چوتو بوبوسته باموم بیسوتونو اوستا سرا
اگه چومارسرا گردم!؟ چی واستی لاکانم!

کیتابفوروشانه راسته کرا شمه صیقلان
دیپیچسه باده لا مسگرانه راستانم!

تقی دیوانه کرا زندا بو، خایه " سه ریال"
دیفاره کش کرا نیشته، اونه چی حایرانم!

عجب توره می خیال بوگوذشته سالانه سال
آ غوربتانه می یان من کی پاک اسیرانم

بوشو گیل آوایی بی شات نوخور هاچین تره تاب
خیالا شو هاچینه گی کی رشتو گیلانم!

فارسی
خیال من دیوانه شده از غربت در ایرانم
دوباره سرگشته شده درست انگار گیلانم
رفته ام رشتِ من، سالهای کودکی ام
درست انگار بازیگوشِ سر به هوا شده از پابرهنه ها هستم
یهودی تپه، چرا کوچۀ شاه عمو، جیرباغ
مگر دیوانه شده ام سالهای سال از گم شدگانم
نه! بخیال رفته ام باز میان رشت بچه شده ام
کودکانه ام را آغاز کرده ام ساغریسازانم
اینطور است که انگار چله خانه،  آفخرا هستم
سپس بومابیجار هستم یا که چاربرارانم
از راه مسجد سمیعی روی سنگفرش پا می نهم
از خواهر امام رد شده حصیرفروشانم
دکانها را خیره شده برای خودم لات شده ام
چطور از دو راهی پیچیده ام که میدانم
بی دلیل برای خودم روی پل ایستاده ام، آب روبار
قلاب ماهیگیری در دستم یاغی دیوانه ام
چطور شد چی شد باز انگار بچه شده ام
یک جور که مدرسه رو بازیگوشهای کوچه هایم
همینطور دارم خیال را می گردم، نگاه گم شده
از جانسپار به استخر رفته روبارتان هستم
کنار روبار را گرفته رفته ام پل عراق
سپس که به خودم می آیم یاد رفیقانم هستم
چه وقت کودکی سپری شد؟ چه وقت جوانی؟ وای
در شهر خودم هستم پس چرا از گم شدگانم؟
چطور شد آمدم بیستون استادسرا
اگر  چمارسرا می گردم برای چه لاکان هستم
از راسته کتاب فروشها می روم صیقلان
بادالله را پیچیده راسته مسگرها هستم
تقی دیوانه انگار زنده شده سه ریال می خواهد
پای دیوار انگار نشسته برای او حیرانم
گیل آوایی برو بی دلیل داری تاب می خوری
به خیال رفته  می گویی که رشت و گیلان هستم
.
*در این غزل اسم محلهایی در رشت آمده که باید رشتی بود تا دانست چه و کجاست. نوشتنش به فارسی نه چنان مفهوم است و  نه چنان ملموس و محسوس!!!! باید  رشتی باشی یا بوده باشی در رشت!۰۶ مرداد ۱۳۹۵

تاسیانی - گیل آوایی

می خیالا گردم
تنایه وامجم
شب می ارسُو ایشماره
درجه  که مثالو شورمه رابه
جه چوم
تا
مچه
هاچین رو باوردمه خیالا
توره ابرو سرسام بیگیفته باد
تنایه فوقوسم دسدسی هاچین
هان!

فارسی:
خیالم را می گردم
میان تنهایی جستجو می کنم
شب اشکم را می شمارد
ماجرای پنجره می ماند وُ سرازیر شدن شبنم
از چشم
تا
چانه
بیهوده خیال را بهم ریخته ام
ابرِ دیوانه  وُ بادِ سراسیمه شده
تنهایی را یورش می برم خودخواسته بیهوده

همین!
.

۲۵ تیر ۱۳۹۵

گیلچاردانه یان - گیل آوایی

دَوَسته دسو پا بی تو آویرم
تورنگه جنگله بی تو اسیرم
دکفته غورصه دامه بی پروبال
نایی ارسو فوکونم پاک دیمیرم!
فارسی
دست و پا بسته، بی تو گم شده ام
قرقاولِ جنگلِ بی تو اسیر هستم
بی پر و بالِ افتاده در دام غصه ام
نیایی، اشک می ریزم واقعاً می میرم!

2
هاچین باله خیاله سر نیشینم
می آیا ایشمارم غورصه اوچینم
تو نه سای بیخودی بمه مره لات
تی عکسا کش بزه چوما فوچینم!
فارسی
بیهوده روی بالِ خیال می نشینم
آه خود را می شمارم غصه می چینم
تو نیستی بیهوده تنها لات می شوم
عکس  ترا در آغوش می گیرم چشمم را می بندم.

3
هاتو دابه کی دیل بوستن یانی گورش
مثاله ساحیله دریا شله فورش
جه ارسو دیم ببه هیسته چوره ناک*
تورابه دیل ببم من گورشه بی هوش!
فارسی
اینطور رسم است که دلشدن یعنی داغ
مانند ماسه های خیسِ ساحل
از اشک گونه خیس شود بغض
دل دیوانه شود من بشوم داغِ از هوش رفته!

* ناک در زبان گیلکی حالتی ست که کودک پس از گریه کردن زیاد دچار می شود( حالتی شبیه سکسکه).
.

۱۹ تیر ۱۳۹۵

تاسیان-هاساگیلچامه - گیل آوایی

دارانه تام زئن
جنگله اوخانه
می سینا فکلاشئنو واهیلی.
.
تاسیانی اوچینه چوم
فوچه
یادانا رقصا دانو
ولگانه مانستن
بادا دیل بدا
.
چوم فیشانه
دیمه سر مانه اروسُونه پا مته!

هان!

فارسی
دم فروستنِ درختان
هوارِ جنگل است
سینه چنگ انداختن وُ سرگشتگی.
.
دلتنگی بر می چیند چشم
بسته
یادها را رقص دادن وُ
دل دادن به باد
مانند برگها
.
چشم می ریزد
بر گونه جای پای اشکها می ماند!

همین!

ایتا گیلچاردانه می رشته ره - گیل آوایی

می رشتا فان درم ارسو واره چوم
هاچین واهیلا به ارسو  داره چوم!
هاتو قاقا بو شه می رشته کوچان
تورا به دیل دیما ارسو کاره چوم!!!
فارسی:
رشتم را نگاه می کنم اشک می بارد چشمم
همینطور سرگشته می شود اشک دارد چشمم
همینطور حیران شده می رود کوچه های رشتم
دل دیوانه می شود روی گونه ارسو می کارد چشمم


۱۸ تیر ۱۳۹۵

هاسا گیلچامه، جه ایتا هولنده مئن خیالاشُونو گیلانه ره واهیلا بون!!! - گیل آوایی

آ سال تا اوو سال، سالاسال
توله آبه ساز
گوسکا آواز
لانتی فوتورکستن!
توم، جوکول، فوروز بامو بج
دیل زنه کشاشُو، مست
جه آ چوم دکف تا اوو چوم دکف!
شندره مترسکه رخشان کشئنو واشانه رقص، سوروفانه* سوسو!

هانده بیجار مانه تسک
اشکلانام اونه رونما!

فارسی:
این سال تا آن سال، سالهای سال
سازِ آبِ گل آلود است
آواز غورباغه
یورشِ مار!
نشای برنج، برنج نوبرانه، برنجِ رسیده
ناز می دهد در آغوش رفته، مست
از این چشم انداز تا آن چشم انداز
شکلک در آوردن مترسکِ ژنده است وُ رقصِ علفهای هرز، پُز دادنِ شبه برنج!

باز شالیزار می ماند در سکوت و تنهایی
رونمای شالیزار می شود ساقه های مانده از دروی برنج!سوروف گیاهی شبیه برنج است که در شالیزار میان برنجها می روید. اسم فارسی اش را نمی دانم.

۱۷ تیر ۱۳۹۵

هاساچامه - گیل آوایی

چوم دکف سبز
شه دپاچه واش
هیسته پامته تته رج
مرزانا دوارسته
گوشاگوش بج

شلانقوزه وُرسفته ویریس
دساسین آی تا بوجور اوی تا بیجیر
رخشان کشه کپچاکوده مترس
هاچین!
وازو ولنگا دره جینجیریجیس
بی ترس
جه مترس!

هان!

فارسی
سبز تا چشم کار می کند
شبنم می پاش علف
جای پای خیس ردیف شده
مرز میان شالیزار سرشار
گوش تا گوش برنج

کمر بسته پاره طنابِ حصیری
آستین یکی بالا یکی پایین
شکلک در می آورد مترسکِ لب و لوچه کج کرده مترس
بیهوده!
کنجشکِ کوچک شلنگ اندازان است
بی ترس
از مترسک.

( نانم دوروست فارسی واگردانمه یا نا!!!!؟؟؟)

تابستانه هاسا چامه! - گیل آوایی

قوپپه بنا کشکرت
داره لچچه دبکه فانرس!
ولگانه جوخوسبازی یو آفتاب دتاب


چی هاچین لیسکه کارا دره
پیسه کلاچ!


تام بزه زلزله آ پا اوپا دره
خاندنه ره!
زباله یه زباله!
فارسی
لانه گذاشته است زاغی
بر بالای چوب نرسُ* درخت
قایم باشک بازیِ برگهاست وُ تابیدنِ افتاب


چه بیهوده دلقکانه ادا در می آورد
کلاغ خاکستری!


دم فروبسته زنجره این پا آن پا می کند
برای خواندن!
نیمروزِ داغ است نیمروز داغ!
.
* دبکه را که به فارسی چوب نوشته ام، تکه چوبی ست که با آن برای انداختن میوه یا ضربه زدن به چیزی استفاده می کنند. همسانِ دیگری اگر یادم آمد، خواهم نوشت!


۱۶ تیر ۱۳۹۵

چوم برایی - هاسا چامه - گیل آوایی

دَوَسته پا
شکل* بزه
آویره نیگایه فاندرستن
لل پر نزنه
راشی واشه یو باده وامج پامج

راشی بی رادوار
چوم پیله نزنه
چوم برا چوم جه رافایی!

فارسی:
پای بسته
پابند زده
نگریستنِ نگاهِ گم است
سوت و کور
علفهای راه است و جستجوی باد

راه بی رهوار
پلک نمی زند
چشمِ چشم به راه از انتظار!

*شَکَل طنابی ست که با آن دستِ گاو را به گردنِ او می بندند.