۱۲ خرداد ۱۳۹۵

منظومه های گیلکی - گیل آوایی

یک اشاره:

این منظومه ها پیشتر توسط گروه انتشارات آزاد ایران ( نشر دریا) در سال 1387 منتشر شده اند. در پی انتشار ویدئوهای این منظومه ها در فیسبوک، فرصتی پیش آمد تا نگاهی دوباره به آنها بیاندازم و دستی بر آنها بکشم.
بر آن بودم که ترجمۀ فارسی را نیز همراه کنم اما این کار از طرفی بسیار وقت گیر بود و از طرف دیگر فاصلۀ طولانی بین کارهای دیگری که نیمه تمام رها کرده و به این منظومه ها پرداختم، ایجاد می کرد. از این رو فقط به متن گیلکی بسنده کرده ام. امیدوارم برای دوستداران ادبیات بومی میهنم بویژه گیلکی قابل استفاده باشد.

با مهر و احترام

گیل آوایی
11خرداد 1395 / 31 ماه مه 2016
هلند 
.
ضمناً شانزده ویدئو از چهار منظومه ساخته و در صفحۀ آثار گیل آوایی در فیسبوک منتشر کرده ام. در صورت تمایل برای دیدن/شنیدن ویدئوها لطفاً به صفحۀ آثار گیل آوایی در فیسبوک مراجعه کنید. نشانی اش چنین است>> https://www.facebook.com/gilavaeiliterary/
.
پیشاشو گب
ژانویه 2003
خیلی یان گیدی کی گیلیکی خواندن سخته. ایشتاوستن بهتره و خوبه کی شاعر یا نویسنده خودش  خو شعران یا نیویشتانا بخانه.
واستی بگم کی هرتا بینویشته هرتا زبانه مرا هاتویه یو اونا خاندن سخته مگه اینکی تمرین بوکونیم. هانه واستی  آمی گیلکانه جا خایم کی  خودشانه زبانا ویشتر تمرین بوکوند و بخاند، بازین دینه ده کی گیلیکی خاندن آسانه  و گیلیکی نیویثشتنام  آدمه دیل نیشینه.
گیلیکی نیویشتنه ره خیلی یان تا هسا بوگفته و بینویشته داریدی و آگه بخاییم تانیم گیلیکی نیویشتنو خاندنا باموجیم.
گیلیکی تا هسا خیلی بینویشته بوبو داره یو داریم پیله گیله مردانی کی خیلی زحمت بکشه ییدی.   شرفشا جا تا کسمایی، کسمایی جا تا افراشته یو سرتیپ پور و آمی پیله شاعر شیون فومنی یادمانانه زیادی داریم کی تانیم اوشونه  خاندنه مرا آمی گیلیکی خاندنا دواریم.
می اومید آنه کی بتانسته بیم می گیلیکی زبانا باموخته بیم و می کارانه مین جختراشو گیلیکی گبانا دو واره گولازه مرا آمی گیلکانه ره هارای بزه بیم.
تا هسا همیشک خاستیم کی  گیلیکی نیوشتنا   یارسته بیمو شعر بوگفتیبیم. دانم کی می کاران ایشکال زیاد داره ولی دیل دریا بزم آ غوربته مئن مثاله ایتا دمرده لوتکا  کولاکه جا  والای خورم. مرا یاور بدید تا شیمی جا باموجم.
اومید دارم کی آ گیلمنظومه یان شمه را خوش بایدو شمه را واداره گیلیکی زبان فکر بوکونیدو گیلیکی یا گولازه مرا بینویسید، بیگیدو بخانید.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر