۰۶ خرداد ۱۳۹۵

مار= مادر- گیلغزل: اونکی هرماله تره خستگی ناره، ماره - گیل آوایی


اونکی هرماله تره خستگی ناره، ماره
اونکی تی عشقا خودیل بی بانه داره، ماره

اونکی تی رافا ایسه روزوشبان چومان قاق،
اونه چوم تا نایی پاک واهیلی واره، ماره!

اونکی ویشتا نیشینه سفره کنار تی رافا،
تا آیی گرمه پلا سفره سر آره، ماره!

اونکی  تا آه کشی پاک دیل اونه شین بیتاب
ترا های دیل زنه، های نازنازی داره، ماره!

اونکی دونیا ایطرف، توو ایطرف، دیل تی مرا
عشقه دونیا جه اونه چوم تره واره، ماره!

اونکی پیرانه سری تسکه تنا چوم به تی را
کرا  تی دئنه واسی وختا شوماره، ماره!

اسا کی پیللا بو گی منم منم بوز بوزه ها
اون کی بی چونو چرا عشقه تو داره، ماره!

گیل آوایی کی هاچین گورشه جو خو ماره نیگا
هاتو لاب ارسو اوچینه چومه زاره، ماره!

فارسی:
او که هرگز برای تو خستگی ندارد، مادر است
او که عشق ترا بی بهانه در دل دارد، مادر است
او که در انتظار تو روز و شب چشمان حیران
چشمش تا نیایی انگار سرگشتی می بارد، مادر است
او که گرسنه کنار سفر منتظر تو می ماند
تا بیایی پلوی گرم سرِ سفره می آورد، مادر است
او که تا آه می کشی دل او بیتاب می شود
ترا در آغوش می گیرد نازت می دهد مادر است
او که دنیا یک طرف، تو یک طرف، دل با توست
عشق دنیا از چشمان او برای تو می بارد، مادر است
او که در پیری تنهای تنها چشم به راه تو دارد
بخاطر دیدن تو وقت می شمارد، مادر است
حالا که بزرگ شدی می گویی منم منم بز بزه ها
او که بی چون و چرا عشق ترا دارد، مادر است
گیل آوایی که تماماً داغ شده از نگاه مادرش
همینطور اشک می چیند از زاریِ چشم، مادر است
 .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر