۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

ستا هاسا گیلچامه - گیل آوایی( گفتن از من تفسیر با شما!)


توره بادو اسیره ولگان
دار واهیلا بو
ابرانه لوچانو
خورشیده جوخوسبازی جا!
.
فارسی:
بادِ دیوانه و برگهای اسیر
درخت سرگشته شده
از شکلک در آوردنِ ابرها وُ
قایم با شک بازیِ خورشید!
.
2
بیجاره سمفونی
بجانه رقص
شه بزه جوکول ایازه جا
تیجه داره یو
گیله مرده چوم برایی!
گاجمه تیلیمباره کش
رخشان کشه
شکل بزه گابه ره
فارسی:
سمفونی شالیزار
رقص برنج
عرق کرده برنجِ کال از شبنم
داسِ تیز و چشم انتظاریِ گیلمرد
خیش شکلک در می آورد
برای گاوِ پابسته به گردن!

3
چیچیننه میتینگو آبلاکونه هفتا پادشاه خاباشون
وازو ولنگا درد گوسکایان
واشانه مئن لانتی جوخوفته
تایه دئن دره
الان فونتورک
اکه فوتورک
فوه رستن!

فارسی:
میتینگِ( جلسه ) گنجشکها وُ عمیق خواب رفتنِ لاکپشتها
شلنگ می اندازند غورباغه ها
میان علفها مار پنهان شده، تدارک می بیند
الان یورش نبر، کی ببر
قورت دادن( بلعیدن)!
.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر