۰۶ خرداد ۱۳۹۵

مار= مادر- گیلغزل: اونکی هرماله تره خستگی ناره، ماره - گیل آوایی


اونکی هرماله تره خستگی ناره، ماره
اونکی تی عشقا خودیل بی بانه داره، ماره

اونکی تی رافا ایسه روزوشبان چومان قاق،
اونه چوم تا نایی پاک واهیلی واره، ماره!

اونکی ویشتا نیشینه سفره کنار تی رافا،
تا آیی گرمه پلا سفره سر آره، ماره!

اونکی  تا آه کشی پاک دیل اونه شین بیتاب
ترا های دیل زنه، های نازنازی داره، ماره!

اونکی دونیا ایطرف، توو ایطرف، دیل تی مرا
عشقه دونیا جه اونه چوم تره واره، ماره!

اونکی پیرانه سری تسکه تنا چوم به تی را
کرا  تی دئنه واسی وختا شوماره، ماره!

اسا کی پیللا بو گی منم منم بوز بوزه ها
اون کی بی چونو چرا عشقه تو داره، ماره!

گیل آوایی کی هاچین گورشه جو خو ماره نیگا
هاتو لاب ارسو اوچینه چومه زاره، ماره!

فارسی:
او که هرگز برای تو خستگی ندارد، مادر است
او که عشق ترا بی بهانه در دل دارد، مادر است
او که در انتظار تو روز و شب چشمان حیران
چشمش تا نیایی انگار سرگشتی می بارد، مادر است
او که گرسنه کنار سفر منتظر تو می ماند
تا بیایی پلوی گرم سرِ سفره می آورد، مادر است
او که تا آه می کشی دل او بیتاب می شود
ترا در آغوش می گیرد نازت می دهد مادر است
او که دنیا یک طرف، تو یک طرف، دل با توست
عشق دنیا از چشمان او برای تو می بارد، مادر است
او که در پیری تنهای تنها چشم به راه تو دارد
بخاطر دیدن تو وقت می شمارد، مادر است
حالا که بزرگ شدی می گویی منم منم بز بزه ها
او که بی چون و چرا عشق ترا دارد، مادر است
گیل آوایی که تماماً داغ شده از نگاه مادرش
همینطور اشک می چیند از زاریِ چشم، مادر است
 .

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

گیلغزل-ویدئو: سركشم سركش هاچين او وحشی اسپانا مانم - گیل آوایی

سركشم سركش هاچين او وحشی اسپانا مانم
گيله مردم، گيلكم، سبزم کوچی خانا مانم

داب نی يه می خاكه مِن گردن فوروز آردن بزور
عالما آدم نانم می خاكه گيلانا مانم

فان در آ گردن شكستانا بوبو بيگانا جور
جنگلی جنگل خوسم سرپور به دستانا مانم

ديل بزه دريا ايسم طوفانه امرا دس برار
پور بيدم سرما بچاستا سربه دارانا مانم

خوشكه وايم، گيله وايم، شورمم بی سر صدا
موشته خاكم می ريفه قانه فادا جانا مانم

گيلكانا وام رازه گردن ناهان بيگانا زور
زور ببه عالم فوگوردانم می جانانا مانم

وان سوخه نرمی مرا گر مهربان ياری نبه
ياوری حرفه ناويره سنگه خارانا مانم

هركی گيلانه پناه بارده بوبوستم سرپناه
هر هوجوم باردا فوتوركستم می یارانا مانم

سبزمه سبزم مثاله جنگلانه ديلمان
گيله مردم من جه نرمی می بيجارانا مانم

چو نزن بيخود گيل آوايه واكفته روزيگار
وانسوخه نرمی مرا می گيلو سنگانا مانم

فارسی:
سرکشم سرکش درست مثل اسبهایی وحشی می مانم
گیل مردم گیلکم سبزم کوچک خان می مانم
در خاک من رسم نیست به زور گردن خم کنم
عالم را بحساب نمی آورم مانند خاک گیلانم می مانم
نگاه نکن این گردن شکسته ها را با بیگانه جور شده اند
جنگلی جنگل افتاده، تفنگ در دست گرفته ها را می مانم
دل به دریا زده با طوفان همدستم
از سرما یخ زده را فراوان دیده سر بداران را می مانم
خشکوا، گیله وا، مه هستم بی سر و صدا[1]
یک مشت خاک را می مانم برای رفیقانم جان می دهم
به من نمی آید نرمخویی اگر یاری کردن مهربانانه نباشد
حرف از یاری کردن است وگرنه سنگ خارا را می مانم
هر کسی به گیلان پناه آورد برایش سرپناه شده ام
هر یورش آورنده به گیلان را یورش برده یارانم را می مانم
سبزم  سبز مانند جنگلهای دیلمان
گیل مردم من از نرمی مانند شالیزارانم را می مانم
دست بردار از گیل آوایی  که روزگاربه او گیر داده است!
نرمی به من نمی آید مانند گل و سنگهایم را می مانم
.

[1] خشکوا، گیله وا از بادهای دریای کاسپین هستند. 

۰۴ خرداد ۱۳۹۵

ویدئوگیلغزل: آویرا بوسته نیگاره می دیل هاچین تنگه - گیل آوایی

آویرا بوسته نیگاره می دیل هاچین تنگه
می ماره موشته پـلاره می دیل هاچین تنگه

زالاش باورده کرا ناجه ناجه غوربته مئن
می ماره کتله صداره می دیل هاچین تنگه

می دیل خایه دکفم پابرانده باغه می یان
ایموشته سـیروکواره می دیل هاچین تنگه

خوروس، کولوشکنوکیشکا می ماره تیتی صدا،
دوخان دوخان هوو صداره می دیل هاچین تنگه

آغوزو انجیله کفتک، تیتی بزه خولی دار،
شوروم بیگیفته هوا ره می دیل هاچین تنگه

بایید میداد فاره سید تا نوبوستمه خالی آب
کی دازو واشو گوماره می دیل هاچین تنگه

ده لاب تورابو زنم می سرا به چوبو چکال
می مچه قورسه ناویره می دیل هاچین تنگه

شبانا ساحیـله کش پاک مثاله واشکسه لوتکا
جه دریا مالا صـدا ره می دیل هاچین تنگه

چره مرا واکفی تا دینی ایسَم مره قاق
می رشته پورده بوساره می دیل هاچین تنگه

گیل آوایه واسوخستن نشا بوبو پیله لات
می قرماقو می روباره می دیل هاچین تنگه!

فارسی:
برای نگاهِ گم شده دلم تنگ است
برای لقمۀ مادرم دلم تنگ است
بجان آمده با حسرت  حسرت در غربت
برای صدای دمپایی چوبیِ مادرم دلم تنگ است
دلم می خواهد پابرهنه بیفتم میان حیاط خانه
برای یک مُشت سیر و تره دلم تنگ است
خروس، مرغِ با جوجه، صدای مادرم به فراخواندن جوجه ها
فراخواندن، برای همان صدا دلم تنگ است
گردو انجیرِ کال، درخت شکوفه زدۀ الوچه
برای آن هوای مه گرفته  دلم تنگ است
بیایید به دادم برسید تا از کار نیفتاده ام
که برای داس و  علف و بیشه دلم تنگ است
دیگر دیوانۀ سر به هوا شده سرم را به هرچیزی می کوبم
دهانم بسته است وگرنه دلم تنگ است
شبها کنارِ ساحل مانند کرجیِ شکسته
برای صدای شبانۀ ماهیگیر دریا دلم تنگ است
چرا به من گیر می دهی تا می بینی فریاد می کنم
برای رشتِ من، برای پُلِ بوسارِ من دلم تنگ است
به گیل آوایی دست نمی شود زد، لاتِ لات شده است
برای قلاب ماهیگیری، برای روبار( رودخانه) رشتِ من دلم تنگ است
.
توجه: پیشتر این گیلغزل خوانده و منتشر شده بود اما انتشار ویدئوی آن در یوتیوب امکانپذیر نبود. به همین دلیل بازخوانی و باز منتشر شده است.

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

ستا هاسا گیلچامه - گیل آوایی( گفتن از من تفسیر با شما!)


توره بادو اسیره ولگان
دار واهیلا بو
ابرانه لوچانو
خورشیده جوخوسبازی جا!
.
فارسی:
بادِ دیوانه و برگهای اسیر
درخت سرگشته شده
از شکلک در آوردنِ ابرها وُ
قایم با شک بازیِ خورشید!
.
2
بیجاره سمفونی
بجانه رقص
شه بزه جوکول ایازه جا
تیجه داره یو
گیله مرده چوم برایی!
گاجمه تیلیمباره کش
رخشان کشه
شکل بزه گابه ره
فارسی:
سمفونی شالیزار
رقص برنج
عرق کرده برنجِ کال از شبنم
داسِ تیز و چشم انتظاریِ گیلمرد
خیش شکلک در می آورد
برای گاوِ پابسته به گردن!

3
چیچیننه میتینگو آبلاکونه هفتا پادشاه خاباشون
وازو ولنگا درد گوسکایان
واشانه مئن لانتی جوخوفته
تایه دئن دره
الان فونتورک
اکه فوتورک
فوه رستن!

فارسی:
میتینگِ( جلسه ) گنجشکها وُ عمیق خواب رفتنِ لاکپشتها
شلنگ می اندازند غورباغه ها
میان علفها مار پنهان شده، تدارک می بیند
الان یورش نبر، کی ببر
قورت دادن( بلعیدن)!
.۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

شو شو شو - گیلسورود

شؤ شؤ شؤ
شؤˇ استبداد آخر گذرنه
خؤ خؤ خؤ
خؤˇ بیچارؤن یک روزی پرنه
یک شؤ بشؤم رۊخؤنه
ستاره مأ دخؤنه
بوتم: هیتؤ نمؤنه
جون جون جون
آرزۊ کؤنه دئه شؤˇ نینه
دیل دیل دیل
آرزۊ کؤنه آفتابˇ بینه
أی صبح بزن جوانه أی صبح بزن جوانه
هيزاران ملتˇ خون تی ریشه گیره بوره تی ریشه گیره بوره


فارسی:
شب شب شب
شبِ استبداد آخر سپری می شود
خواب خواب خواب
خوابِ بیچاره ها روزی می پرد
یک شب رفتم رودخانه
ستاره صدایم کرد
گفتم اینطور نمی ماند
جان جان جان
آرزو می کند دیگر این شب نبیند
دل دل دل
آرزو می کند آفتاب ببیند
ای صبح جوانه بزن ای صبح جوانه بزن
هزاران خونِ ملت ریشه ات را می گیرد ریشه ات را می برد
.
شاعر: محمد امینی لاهیجی ( م. راما )
.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

ویدئو ترانۀ گیلکی " لاکوی" با صدای دلنشین و مهربان صفرعلی رمضانیترانه گیلکی "لاکوی"
خواننده: صفرعلی رمضانی
شعر از زنده یاد ابراهیم شکیبایی

کورا هیسِی الونِی کی ور نیشتی ندونم   = کجایی الان پیش که هستی، نمی دانم 
فنار فنار تی ویسین لاکوی مو گیریه کُنم = زار زار برای تو دختر گریه می کنم
اخه می گونا چی بو ما بنای دورا بوی = اخر گناه من چه بود مرا گذاشتی دور شدی
بوشوی می رقیبه  ور تی بلا می سر  = رفتی پیش رقیبم بلایت بخورد به سرم
هانده تو دورا بوی = تو دور شدی
کورا بوشوم ده الان چی ویسین بوگوم مو = اکنون دیگر کجا بروم  چه باید بگویم
هانده تو ما دس ویتی تی پا پس ویتی  = باز تو از من دست برداشتی پا پس کشیدی
آی قشنگه  لاکو= ای دختر زیبا
آاااااااااااااااای
تو می دیله می جان بی یه روز = آی روزی تو دل و جان من بودی
تو می شیرین زبان بی یه روز = روزی تو شیرین زبان من بودی
لاکوی ته خاطیرا شو مگه = دختر از یادت رفته مگر
می امرا مهربان بی یه  روز = روزی با من مهربان بودی
لاکوی دونم ده الان یاد نابنی تو = دختر حالا دیگر می دانم یاد نمی آوری
اوو قشنگ گبونه = آن حرفهای قشنگ را
قسم خوردی می ویسین = برایم قسم می خوردی
ته به لنگرود بی مو تاسیونه = برایت لنگرود بدون من دلگیر است
بیه تی به ایروزون ایدر اودر  زینم مو = بیا برایت این روزها این در آن در می زنم من
تیتیبولی موسونی = مانند سنجاقک
تی ویسین پر زینم مو = برایت پر می زنم من
آاااااااااااااااااااااای
یه دس تنها صدا دانه، ندانه = آی یک دست صدا دارد، ندارد
بهار بی تو صفا دانه ، ندانه = بهار بی تو صفا دارد، ندارد
بیا تا بال به بال دامون بگردیم ....بگردیم = بیا دست در دست هم جنگل بگردیم
گونی دونیا وفا دانه، ندانه = گویی دنیا وفا دارد، ندارد
لاکوی دونم ده الان یاد نابه نی تو او شیرین گبونه = دختر می دانم حالا تو یاد نمی آوری آن حرفهای شیرین را
قسم خوردی می ویسین ته به لنگرود بی مو تاسیونه = برایم قسم می خوردی لنگرود بدون من برایت دلگیر است
بیه تی به ایروزون ایدر او در دنه بو = بیا برایت این روزها این در آن در می زنم من
تیتیبولی موسونی تی ویسین پر زینم مو = مانند سنجاقک برای تو پر می زنم من
.
توجه: بازانتشار متنِ ترانه یا برگرفتن آن مشروط به بیان نشانی این وبلاگ می باشد.
.
با سپاس از آقای صفرعلی رمضانی، نوازنده، خواننده و آهنگساز  دیارم گیلان، که مرا در درست نوشتن و درست فهمیدن این ترانه یاری کرده اند.
گیل آوایی
14 مه 2016
هلند 


۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

گیلداستان: اورشین بامو خیالو شلختی مرغانه دشکن = خیالِ بهم ریخته وُ نیمروی تخم غاز - گیل آوایی

گیلداستان: اورشین بامو خیالو شلختی مرغانه دشکن =  خیالِ بهم ریخته وُ نیمروی تخم غاز
این داستان را ،  به دلیل پرهیز از پُر کردنِ وبلاگ، با ویدئو و برگردان فارسی در یک صفحه ویژه منتشر کرده ام. برای خواندن آن لطفاً همینجا کلیک کنید.