۰۴ فروردین ۱۳۹۵

گیله کور غورصه نوخور گدا بهارام دواره


گیله کور غورصه نوخور گدا بهارام دواره
چله من تا چکره جولفه بیجارام دواره

بیده یی سرده زمستان چی دوارسته بوشو
توله آبه میانی ویشتایی کارام دواره

کشکرت داره لچه لاب خو چیلیکا ترکانه
چره تو غورصه خوری دوری یه یارام دواره

گیله کور جولفه بیجارا تنایی نیشا کودن
قلنهار خالی تیانو خوشکه نانام دواره

فیچالسته گیلکانا نوا دئن قورصه نوخور
گیلکانه روزیگاره بد بیارام دواره

آلوچه داره تیته دیل بزه پاک باده بهار
چره تو غورصه خوری، تسکی یو زارام دواره

گیله کور حورمته گیلانی تو تی نازه مرا
گیل آوایی جان قسم گدا بهارام دواره

آ گیلغزلا ایتا پیچه چاکون واکون بوکودمه. پیشتران ایجور دیگه بو


۲۵ اسفند ۱۳۹۴

بيدين جنگل بيدارا بو بهــــــاره-گیلچاردانه یان، فارسی واگردانه مرا!- گیل آوایی

بيدين جنگل بيدارا بو بهــــــاره
تی تی خوشكيلا گود آلوچه داره
ويری ماتم نيگير، سرده زمستان
بوگوروخته بوشو هانده بهــــاره
فارسی
ببین جنگل بیدار شده بهار است
شکوفه قشگ کرده است درخت آلوچه را
بلند شو، ماتم نگیر، زمستان سرد
گریخت، رفت، دوباره بهار است.
....
هرکی جه آما ایجور بهارا خوشا دیم
الله تی تی یو دارانه خالا خوشا دیم
باغانو بیجارو جنگله سبزه بهار
یاور وا بدیم، بکفته یارا خوشا دیم
فارسی
هر کدام از ما یک جور به بهار بوسه می زنیم
ستاره و شاخه درختان را بوسه می زنیم
باغها و  شالیزار و جنگلِ بهار سبز
به یاری هم باید برویم، یارِ افتاده را بوسه زنیم
....
بیخود نوا زئن لوچان تی یارا خوشا دن
دونیا نمانه اتو بهارا خوشا دن
اخمانا واکون نوبو هاچینه خالی آب
سبزا بو، بهارا بو، بهارا خوشا دن
فارسی
بیهوده نگاه قهرآمیز نکن یارت را بوسه بزن
دنیا همینطور نمی ماند بهار را بوسه بزن
اخمها را باز کن بیهوده خودت را بی بهره نکن
سبز شده، بهار شده، بهار را بوسه بزن
.....
دستانا واکون سبزه بهارا کشا دن
تی کش همه سبزه روزیگارا کشا دن
هرجور بیگیری هوتو تره رقصه بهار
سبزا بو، گولو بنفشه زارا کشا دن
فارسی
دستها را باز کن بهار سبز را در آغوش بگیر
در آغوشت همۀ روزگارِ سبز را در آغوش بگیر
هر جور بگیری، بهار همانطور برایت می رقصد
سبز شده، گل و بنفشه زار را در آغوش بگیر
.....
مرا ده وامرازه غوربت جوخوسم
خایم مئ جاجیگا ایشب بوخوسم
ده ورسفتم جه غوربت داده بیداد
چقد بیگانه جا تا صبح نوخوسم!
فارسی
دیگر به من نمی آید در غربت پنهان شوم
می خواهم در جا و مکان خودم یک شب بخوابم
از داد و بیدادِ غربت دیگر از پا افتادم

چقدر در جای بیگانه تا صبح نخوابم!
.

۲۲ اسفند ۱۳۹۴

هاتویی خوره خوره بامو!!!> رشته کوچانا تی یاده واستی گرده دیل هاچین

هاتویی خوره خوره بامو!!!
.
رشته کوچانا تی یاده واستی گرده دیل هاچین
هوو بوشو رایانا شه هانده واگرده دیل هاچین

پاک مثاله کویه دیل تا گرده می شهر و دیار
واخوبابه دوری جا ها کوو فُگُرده دیل هاچین

کسکسانه کس به لاب وختی شه رشت با کتکتاز!
تورا به، واهیلا به، غوربت نگرده دیل هاچین

آینکو رازیو سام، آفخرا یو  آشتی کونان
ول وله زاکا به شِه گرده دگرده دیل هاچین!

آی بوسوجه هر کی دوری، غوربتا بوکوده داب
گورشا بو دیل غوربته جا پاک "دمرده" دیل هاچین!

گیل آوایی رشتا هرماله نوکود جه دیل جودا
دیل دیمیره هانده رشتا ناجه گرده دیل هاچین!
.
تومانا نوبوسته هالا=تمام نشده هنوز

فارسی واگرداننام شیمی پا!!!

۱۴ اسفند ۱۳۹۴

گیلداستان با برگردان فارسی: خر بخو میننت گیل آوایی

گیلداستان: خر بخو میننت
دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۷ مارس ۲۰۱۴

هاتو کی بایه، اونا گمه. اونا گمه کی ده زللا بو دارمه. گمه کی اتویی نیبه. اتویی نشا درازه دان. یا زنگی یه زنگ یا رومی یه روم. تو ایطرف من ایطرف.
ایتا پیچه ماستو خیارا واچیشتمه ایستکانا بوجور ببردم تا بوخورم داد بزمه:

- آخه کی دانستی اتو به! هیشکی! من جه کویه بدانستی بیم که آتو رو اریمی! آتو همه چی اورشین بوبو ایتا سنگه مانستن به کی ایتا توره دیوانه تاوه دابی چا مئن. آخه تی.........>>ایدامه>>>