۱۳۹۴ بهمن ۱۱, یکشنبه

آی کی نه سای هاچینه خالی پلایم تنایی - گیل آوایی


آی کی نه سای هاچینه خالی پلایم تنایی
پاک آویرا مانمه چوم بتی رایم تنایی

هاچینه قورسه مچه دُور اوسانم بوزبوزه ها
تو نیبی زاکا مانم ارسو نیگایم تنایی

برو بازو نوا دئن، بی تو هاچینم بوخودا
مرا لوچان نوا زئن من تی فدایم  تنایی!

مرا فان در کی بوبوم من مرا قوربان، پیله لات
تی لوچانه مرا پاک موشته پلایم تنایی

تی خیالا کشا شو بُوم تقی دیوانه یه رشت
راشی پاک واهیلمه شلشلکایم تنایی

توو می دریایی تی امرا دیله دریایمه من
ناویره جانشورا نانم دیمیرایم تنایی

دیل بزن دیل، تی کشه دیل کرا به ولوله زای
تی مرایم ناویره خوسخوسه کایم تنایی

پاله وانی تو آ میدان، تی یالانچی پاله وان،
منمه من کی ناویره گیل آوایم تنایی!

فارسی:
ای که نیستی، درست  بی دست و پا هستم تنهایی
براستی گم شده را می مانم چشم به راه تو ام
بیهوده دم بر نیاورده دُور بر می دارم منم منم بز بزه ها می کنم
تو نباشی بچه را می مانم نگاه اشک آلود هستم تنهایی
بر و بازو را نبین بی تو هیچ کاره ام بخدا
به من چشم کج نکن، من فدای تو هستم
مرا نبین که از خود راضی و حسابی لات شده ام
با نگاه قهرآمیزت براستی بی دست و پایم تنهایی
خیالت را در آغوش گرفته مانند تقی دیوانۀ رشت هستم
در رهگذر سرگشته تلو تلو خوران هستم تنهایی
تو دریایی با تو دلِ دریایی هستم من
وگرنه شنا نمی دانم غرق شدنی هستم  تنهایی
در آغوشم بگیر در آغوش، در آغوشت دل بچه بازیگوش
می شود با تو، وگرنه مانند مرغ که به اشاره  دست بی حرکت می ایستد می شوم تنهایی
پهلوان این میدان تو هستی،  پهلوان دروغین تو من
من هستم من، وگرنه گیل آوایی هستم تنهایی!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر