۰۷ بهمن ۱۳۹۴

هاسا گیلچامه" واکف داره باد " - گیل آوایی


واکف داره باد
تورابو
ابرانا فورانِنه مرا
دباخته ولگه دارانه جان دکفته
واکف واکف.

داره لچه
کشکرته لانه
داره لوختی خالا
دیل فادا
هلاچین خوردان دره بی کشکرت!

هاچین چنسه زمستانه!
بی ورف
بی واران!

فارسی:
باد گیر می دهد به  همه
دیوانه شده،
با گریزاندنِ ابرها
به جانِ درختانِ برگ باخته افتاده است
............

بر بلندای درخت
لانۀ زاغی
دل به شاخۀ عریانِ درخت داده
دارد تاب می خورد بی کشکرت!
براستی زمستانِ خسیسی است!،
بی برف
بی باران!
 .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر