۳۰ دی ۱۳۹۴

چاربراران هانده یاران رادوارَد رشته مئن - گیل آوایی

19ژانویه 2016

چاربراران هانده یاران رادوارَد رشته مئن
پوشته پوشته کوشته جنگل سربدارَد رشته مئن

غوربتانه غوربته غوربت نیشینان چوم براه
سورخه سینه سینه سورخان گول بکارَد رشته مئن

نِسایی ایران، ناها تی ئیجگره فریادو داد
دیپیچسته هاممه جا، دوشمند شیکارَد رشته مئن!

گاگلف می دیله کاره بیشمارم یادانه یار
تا نوشو جختر بگم یاران برارَد رشته مئن!

آ سیا سالانه  دابه، کس کسا یاور داهان
به بینیش مستی بگم مردوم چی زارَد رشته من!

گیل آوایی تام بزن رشتا دوارسته گولاز
تازه نسلان را دکفتد بی قرارَد رشته مئن!
فارسی:
چهاربرادران باز یاران رهوار هستند در رشت
پُشته پُشته کشته جنگل سربدار هستند در رشت
غربت غربتهاست غربت نشینان چشم به راه
سینۀ سرخ، سرخ سینه ها گل می کارند در رشت
در ایران نیستی، ضجه فریاد و دادِ تو هست
همه جا پیچیده، در شکار دشمن هستند در رشت
گاه گاهی کارِ دلم است یادِ یاران را بشمارم
تا از یادم نرفته بگویم یاران برادر هستند در رشت!
در این سالهای سیاه رسم است به یکدیگر یاری دادن
بیا بنشین تا مستی بگویم مردم چقدر زار هستند در  رشت
گیل آوایی ساکت باش رشت سرشار از افتخار شده است
نسلهای تازه راه افتادند بی قرار هستند در رشت

می ریفق حسنه حسامه زادروزه ره

چاربراران = چهاربرادران، محله ای در رشت است. حسن حسام از همین محله در رشت است!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر