۲۰ مهر ۱۳۹۴

پیسخاله هاسا گیلچامه یان!- گیل آوایی

0
تی عاشقانه یانا دیل دَوَستن
تنایی تامبزه فریاده آوازانه
تی ایسان نِسانه کی بیدادا دره
جومجومه شواله یه همه چی هی چی!
هان!
فارسی:
دل دادن به عاشقانه هایت
آوازهای خموشفریادِ تنهایی ست
هستنِ نیستنِ توست بیداد می کند
وسوسۀ آتشِ همه هیچ!

همین!

1
یادانا وامختن
تنایی شپاسی یه
خیالاشون
تورابونه کله گب
واکوده چوم تی تی یانا ایشماره
خابا دبازه
دپرکستنه هلاچینه مرا!
چی توفیر
ول گیره دیل
تی ایسان نه سانه مرا!

هان!

فارسی:
یاداها را بهم ریختن و جُستن
شب بیداریِ تنهایی ست
به خیال رفتن
دیوانه شده، حرف زدنهای بی ربط
چشمِ باز ستاره ها را می شمارد
خواب باخته
با "تابِ" از خواب پریدن.
چه فرق می کند
دل آتش می گیرد
با بودن نبودنت!

همین!
2
دس دسا سابم مست
آه ول تاوه ده می جانا قاق
چوم پیله نزه
چی وازو ولنگا دره
آبکاکایی
دریامجان
موجانه پیچالاسه
هرتا پا اوسان!

فارسی:
دست می سایم دست مست
آوه آتش به جانم می اندازد مات
چشم برهم نزده
چه جست و خیز برمی دارد
پرنده دریایی
دریاگردان
لاس خشکۀ موجهاست
با هر پا برداشتن!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر