۳۰ شهریور ۱۳۹۴

هاسا گیلچامه - گیل آوایی

دوخوشاسته گولان خاکه سر
چومان قاق
وارش اوچینم دیمه آسه مانه جا
ایتا دونیا جیگیفته اوخوان می گولی مئن جوخوفته
چی هاچین رافایی پاستن
ایلجار بردان درَد خاوران خاوران خاک!
هان!

فارسی:
گلهای پلاسیده بر خاک
چشمهای حیران
باران می چینم از آسمانِ چشم
یک دنیا هوارِ مغموم در گلوی من پنهان شده است
چه بیهوده انتظار پاییدن
خاک خاوران خاوران گروه همداستان می برد

همین.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر