۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

می دس خالی تی دس تیغو توفنگه - گیل آوایی

می دس خالی تی دس تیغو توفنگه
تی امرا دس بدس بُون مره ننگه
تره ده لابه یو شومی ایسه داب
مره اویی کشئن، شادی قشنگه
فارسی
دست من خالی، دست تو تیغ وُ تفنگه
با تو همدست شدن برایم ننگه
برایت دیگر زاری و شوم بودن رسم شده
برایم هورای شادمانه کشیدن و شادی قشنگه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر