۱۶ مرداد ۱۳۹۴

هاسا گیلچامه - گیل آوایی

تی پا سر ایسانو
فاندرسته چومانا فاندرستن
رادوار

تی دیله مئن ایشماری
تی دکلاستنا
پا به پا
قاق!

هان!

فارسی:
روی پای خودت ایستادن وُ
چشمهای در حال نگاه را نگریستن
در راه

در دل خودت می شماری
فروریختنت را
پا به پا
مات!

همین!هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر