۲۶ مرداد ۱۳۹۴

گیلداستان: پیله بابایو کوچینازه کله گب - فارسی واگردانه مرا - گیل آوایی

تنایی یانی هان. هان کی تی بوشو سالانا وامجی. بوشو آدمانه مرا، بوشو یارانه مرا، بوشویانی کی تی دیل اوشونه ره هاچین پر زنه، بوشوآدمانی کی اوشونه ایسانی ایتا دونیا بویو اوشونه نه سان پاک ایتا دمرده شواله تی جانه هیمه ره ول تاوَد کی ترا گورشا کونه ایتا ایتا نامو یادو خاطره مرا. خاب هانه! هان کی ایتا دونیایام اگه به ایتا انگوشت بگردانی بی بازام  ایروز آیه کی سنگه جا صدا آیه تی جا نه! هیزارتا فریادا تی گولی مئن جوخوسانه، قاقا بی تی خیاله مرا کی بی تی رافا پرا گیره شه! ان توویی کی فاکشه بی خیاله مرا شی.
تره مانی تی اورشین بامو خیاله مرا ایتا ایتا تی مرا بیگی بیشتاوی مثاله آ باهار تا اوو باهار ویجین دوواره یو کاول زئنو نشایو بج بینی تا بازم هانه تی کارو تی بارو تی مرا دوره کودنو لاته سرادا اسبه مانستن که ایتا درن دشت تاخت بزنی خوشخوشانی یاده جایو ایتا تا تی چوم دکف تام بزنی جوخوفته فریاده مرا.
گاگلف تره هارای زنی ایتا تازه بیده یاده جه بوشوسالان کی چوتو نیده بی تا هاسا  انهمه دئنه مرا. پاک تی سالانا سال بوشورایا کی ایدفایام شاید نوبوستی بی تی سرا راستا کودیبی درو دیفارو دارو خالو واشا بیده بی. تی بداشتا وختی خوشخوشانی بوکودی که جه تی دس بوشوبو. هانه! هان! هیچی همیشکی نی یه. هیچی هوتو نمانه کی بوو. دارو خالو واشو خاک حتتا هرایتا آه کی کشی هوتوو نمانه کی بوو. آدمه بدبختی انه کی وختی هانا فامه کی ده چاچرخ هاوا بوستان دره!
پاک  خیاله ها دیروز بو کی پیله مار آیوانه واشاده حصیره سر نیشته بو یو خو چیکچیانا خو دور اورشین کودان دوبوو اسا تی وخت فاره سه تی نیشتن تی دخترا زا مرا تی خیالا وامجی. ایتا توفیر بمانسته داره انه کی تی پیله مار آیوانه حصیره سر نیشتی توو بالکنه واشاده دوشوکچه سر. تی پیله ماره چوم دکفتی دارو درختو باغا تی چومانه جولو خانانه دیفار ناها کی پاک تا اوسره دونیا قد بکشه داره. تی وخت فاره سه تی خیالا وامجی تی یادا بیشماری.
هاتو خوره خوره فکراشوبو کی:
-         پیله بابا پیله بابا
کوچیناز، اونه دخترزا بو کی اونا واورسئن دوبو. >>> ایدامه ره هایا کلیک بوکونید.
.
عکس از اینترنت برگرفته شده و تزیینی ست.

۲۵ مرداد ۱۳۹۴

بیگیفت انگاره چوم، ارسُو گرا دادم!-ایتا گیلچاردانه - گیل آوایی

ایموشته ماچی ابرانِه سرا دادم
می تسکه دیلا گیلانِه پرا دام
بینیشتم می خیاله باله سر مست
بیگیفت انگاره چوم، ارسُو گرا دادم!
فارسی:
یک مشت بوسه برای ابرها رها کردم
دلِ تنگم را برای گیلان پرواز دادم
مست بر بالِ خیال نشستم
چشم تدارک مهمانی دید، اشک سر دادم
.


۱۸ مرداد ۱۳۹۴

می دس خالی تی دس تیغو توفنگه - گیل آوایی

می دس خالی تی دس تیغو توفنگه
تی امرا دس بدس بُون مره ننگه
تره ده لابه یو شومی ایسه داب
مره اویی کشئن، شادی قشنگه
فارسی
دست من خالی، دست تو تیغ وُ تفنگه
با تو همدست شدن برایم ننگه
برایت دیگر زاری و شوم بودن رسم شده
برایم هورای شادمانه کشیدن و شادی قشنگه

۱۶ مرداد ۱۳۹۴

هاسا گیلچامه - گیل آوایی

تی پا سر ایسانو
فاندرسته چومانا فاندرستن
رادوار

تی دیله مئن ایشماری
تی دکلاستنا
پا به پا
قاق!

هان!

فارسی:
روی پای خودت ایستادن وُ
چشمهای در حال نگاه را نگریستن
در راه

در دل خودت می شماری
فروریختنت را
پا به پا
مات!

همین!۱۴ مرداد ۱۳۹۴

گیلکم وامرازه هرماله بنم پا به گوروز - گیل آوایی

گیلکم وامرازه هرماله بنم پا به گوروز
ناورم دوشمنه زوره مرا گردن به فوروز

گیلکم راشه مانستن ایسمه سر به هوا
هاتو دریایا مانم زنده یمه هر شبو روز

کرا دونیایا نانم هرماله می دمخته جا
می آپارمی گردالو میبج کولوش حتی آغوز

نوبو هرماله می فرهنگه میان خاک بسری
بدارم دسته گدایی بکشم لوففته زور

گیلکم فته فراوان دارمه جنگلو آب
کرا می سفره دپاچ، سیرا کونه ویشتایو دوز

گیلکم من گیلکم داد فارسه هرتا ندار
پور بجنگستمه با مغول عرب جاکشه روس

هر پنا بارده به گیللان، بوبو پاک می خانه زاد
سر فوروز بارده صفا ره، ایسمه دوشمنه زور


گیل آوایی ده کرا وسته، بده تی دوما جا
سروه آزاده مانستن، وابیبی سر به فوروز
سه‌شنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۷
ترجمۀ فارسی:
گیلک هستم هرگز به من نمی خورد که پا به بفرار بگذارم
با زورِ دشمن سرم را خم  نمی کنم
گیلک هستم مانند راش سر به هوایم
مانند دریا هستم همینطور  زنده هر شب و روز
به دنیا نمی دهم جاپایم را
تکه سنگ، گردونه، برنجم، کاه  حتی گردویم را
نشده هرگز در فرهنگ من، خاک برسر باشم
دستِ گدایی داشته باشم منتِ زور را بکشم
گیلک هستم فراوان دارم جنگل و آب
دور ریزِ سفره ام گرسنه و  دزد را سیر می کند
گیلک هستم گیلک، به دادِ هر ندار می رسم
زیاد جنگیده ام با مغول، عرب، روسِ جاکش!
هر پناه آورده به گیلان شده است خانه زادِ من
سر خم کرده به صفا، دشمنِ زور هستم
گیل آوایی دیگر بس است، ساکت باش
مانند سروِ آزاد، باید فروتن باشی