۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

هاتویی من ایسانی امرا کی آما نشا بون- گیلغزل- گیل آوایی

هاتویی من ایسانی امرا کی آما نشا بون
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۵

هاتویی من ایسانی امرا کی آما نشا بون
هاچینه قولقازنی امرا کی سرپا نشا بون

بنه دیمه هاچینه لیسکا بونو شانتکو گاب
کسکسا های فورانن میلته رانا نشا بون

میدانه بی پاله وانه نوا بوستن خالی آب
آتو لوففتکشی جا وارثه میرزا نشا بون

نیدینی شهره جا آبادا بو تازه آباد[1]!
کبچی لبچی کودنه امرا کی زیبا نشا بون!

تو مرِه من ترِه شاخ شانه کشئن کی نیبه کار
فردا زاکان آمی رافا، آتو ماسکا نشا بون

های کودن فیسو ایفاده کی منم بوزبوزه ها
دس آسین خوری مرا، پاکو موصففا نشا بون

ویشتا زاکانا بیدین ناجه دارَد خالی پلا
وایه من توو!، آتو کی آدمی رافا نشا بون

گیل آوایی تورابوست بسکی بیده خانه خاراب
گورشه ویشتا ره کی حرفه مرا خوتکا نشا بون!
( حرفه امرا گورشه ویشتا ره واویشکا نشا بون!)

فارسی:
همینطور با من ماندن که ما نمی شود بود
تماما با در خود فرورفتن که سرپا نمی شود بود
کنار بگذار بیهوده لوس، دلقک نادان بودن را
مرتب همدیگر را دور کردن که ملت رعنا نمی شود بود
میدانِ بی پهلوان را بی استفاده/ناکارا نشو
اینطور با منّت کشیدن که وارثِ میرزا نمی شود بود
نمی بینی که آبادیِ شهر شده است تازه آباد( تازه آباد= گورستان معروف رشت)
با لبِ لوچۀ کج کردن زیبا نمی شود بود  ( با ادا اطوار در آوردن که زیبا نمی شود بود)
تو برای من، من برای تو شاخ و شانه کشیدن که کار نشد
فرزندان فردا چشم به راه، اینطور دلقک نمی شود بود
مرتب فیس و افاده کردن که منم منم بز بزه ها
با ظاهربینی که پاک و مصفا نمی شود بود
بچه های گرسنه را ببین که پلوی بی خورشت هم حسرت است
وای بر من و تو!، اینطور که انتظار آدمی نمی شود داشت
گیل آوایی دیوانه شده است بس که خانه خراب دیده است
با حرف که برای گرسنۀ داغ شده، خوتکا نمی شود بود.( خوتکا پرنده ای که با آن خورشت بویژه فسنجان درست می کنند!)


[1] نام گورستان معروف رشت

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر