۲۲ تیر ۱۳۹۴

ایتا گیلیکی هاساچامه، هاتویی هاچین هاچینه! - گیل آوایی

تسکه شبانه
تی چوم
خیاله راشی دتابان!

تی تی تی تی ارسویانه سویو
دیمپر هیستابو
چی بوک بوکوده دیل
تی تاسیانی ره!
وای......
پیاله رقصا دره پاک
تی چومانا واتابان
چی هاچین رخشان کشه تاسیانی!

ایسانه تی نه سان
نه سانه تی ایسان
ایتا دونیا دوری بچسبسه
منو می سایه مانستن
تسک!

فارسی:
شبهای بی کسی را
چشمان توست درخشیدنِ راه خیال( روشن کردنِ گذرِ خیال)

روشنیِ ستاره ستاره وُ
گونۀ خیس شده
چه بغض کرده دل
از دلتنگی ات!
وای....
پیاله دارد رقص می کند انگار
از واتابیِ چشمانت
چه بیهوده شکلک در می آورد دلتنگی!

بودن است نبودنت
نبودن است بودنت
یک دنیا دورِ چسبیده ای
مانند من و سایه ام

خاموش/ تنها!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر