۱۳۹۴ تیر ۱۰, چهارشنبه

هاتویی - گیل آوایی

فوگوردستن یانی هان:
سرپا ایسانه بی سکت!،
بمرده زنده یانه رادواره مئن!
تی شونه
تی آمون
کی ایسایی رادکفت[1]!
آینه دانه
تی دکالستنا
تام بزه!

فارسی:
فروریختن یعنی همین
سرپا ماندنِ بی اهرم نگهدارنده
میان مرده زنده های در گذر
رفتنت
آمدنت است
که هستی در راه!
آینه می داند
فروپاشیدنت
بی حرف!
[1] سکت> اهرمی ست که برای فرو نریختن دیوار یا جایی گارگذاشته می شود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر