۱۳۹۴ خرداد ۲۱, پنجشنبه

دوتا هاسا گیلچامه - گیل آوایی

0
یادانا اورشین کودن
کولکه باورده آ کشئن
چومانه ارسو ایشماره
بوشو سالانا

مرا چی رخشان کشه
دیفاره جور
تیک
تاک
تیک
تاک

هان!

فارسی:
یادها را گشتن بهم ریختن
کلافِ سردرگم شده آه کشیدن
اشک چشم می شمارد
سالهای رفته را

چی شکلکی در می آورد برایم
بالای دیوار
تیک
تاک
تیک
تاک

همین!

1
بجانه رقصا دیل دوستن
خیاله دابه
آویرابوسته گیله مرده

روزیگار
لوچان زنه
انهمه دیم قورصی یو
ماری خاکا دیل دوستن

آینه مئن کیسه مرا
ایجور ده فان دره
کوچیکانی
پابرانده
مرزانه سر
ولوله زای!

آخ کی اگه زاکی واهله
تاسیانه دوارم
آویرابو!

هان!

فارسی:
دل بستن به رقص برنجها
رسمِ خیال است
گمشده گیلمرد را

روزگار
چشم کج می کند
این همه لب بسته خموش
دل بستن به خاک مادری

در آینه کیست مرا طورِ دیگری می نگرد
کودکی ها
پا برهنه
روی مرز شالیزار
بازیگوشِ بی قرار
آخ که اگر کودکی می گذاشت
از پس دلتنگی برایم
گم شده!


همین!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر