۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

ایتا کوچی هاسا شعر!- گیل آوایی

کولکه باورده خیالا وامختن،
ایتا درده!،
کویتایا کویتا توشکه زئن!
هیزارتا درد!
هاچین گوماره مئن دکفتا مانه
جیجابوسته جانه تمشانا اوچئن!

هان!

فارسی:
گشتنِ خیالِ درهم ریخته
یک درد است!
کدام را به کدام گره زدن!
هزار درد!

درست در بیشۀ خار افتاده را می ماند
جانِ زخم شده را خار برکندن!

همین.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر