۱۸ اسفند ۱۳۹۳

سه تا بهاری هاسا شعر - گیل آوایی

زمستانه قولقازئنا
دوارسته هیسته چوره!
چوپورنامو دسان
واج بامو!

چاپلا زنه
بازارمج!
باهاره تیتی وارانه جا! 
فارسی
در خود فرو رفتنِ زمستانی
پُشتِ سر گذاشت خیس خیس
دستان از سرما بی حرکت
جان گرفته گرم شده اند
از شکوفه باران بهار
دست می زند بازارگرد!

2
ورفو سرما فته رات
توره باده دگزئن
بوگوذشته زمستان
لاتانه سختی مرا

ذوغالی ره بمانست
سیایی
هاچین! 
فارسی:
برف و ترکتازیِ سرما
سوزِ بادِ دیوانه
تمام شد زمستان
با سختی لاتها
سیاهی مانده برای ذغالی
بیهوده!

3
پاییزه دیلبریو
زمستانه کشا شون!

بهاره پیشاشویه،
شه بزه جنگله جان!

چی هارای زئن دره
شکمدار زمین!؟

فارسی:
دلبریِ پاییز وُ
هماغوشیِ زمستان!
جانِ شبنم زدۀ جنگل
پیشوازِ بهار است!
چه هوار می زند
زمینِ باردار!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر