۰۴ اسفند ۱۳۹۳

زمستان - گیل آوایی

واشکن
دشکن
باد تورا بو داره
ورفه مرا فته رات
داره دباخته ولگ
ریشا کشا شو
تیتی یانه پستایی یام!
فارسی:
از هم دریدن
شکستن
باد دیوانه شده است
درختِ باخته برگ
ریشه در آغوش گرفته
ذخیره شکوفه ها هم!

2
هووووووووووو
هووووووووووو
هاچین دیپیچه جنگله گوش
توره باد!
داره دیل قورسه
گیله دیل دباخته جا
سیاابران دوارسته داره خاک
سالاسال!
هانده تیتی واران بِه یو
عروسه گوله تماشا
گی نه!؟
دککن
دککا!

فارسی:
هوووو( صدای باد)
هووووو
بیهوده می پیچد در گوش جنگل
بادِ دیوانه
ابرهای سیاه تجربه کرده خاک
سالهای سال
باز شکوفه باران می شود وُ
تماشای پیام آوارانِ نوروز
می گویی نه!
بجنگ

تا بجنگیم!
.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر