۱۳۹۳ بهمن ۱۳, دوشنبه

گیلداستان: ماره دسخاخوری - با برگردان فارسی - گیل آوایی

گیلداستان: ماره دسخاخوری
گیل آوایی
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱ فوریه ۲۰۱۵

کولکه باورده هاچین هیزارتا توشکا مانستی که نانستی کویتایا وازا کونه. سالانه سال دوارسته، پور زمات بو کی ده هرماله خو یادانا اورشین نوکودی یو گاگلفانام کی اونه دس ده نوبو یو نتانستی جه آ سی یا روزان بوگروختی بی، ایدفا خورا ده یی کی رُو باورده بازام خیاله باله سر بینیشته شون دوبو. همیشکام آتو کی بوستی، جه اون گوروختی. ولی خاب، ایدفایام ده یی اونا هالی نوبو، نوگروخته خیاله مرا بال به بال بوشوبو. >>> ایدامه ره هایا کلیک بوکونید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر